ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเทวทัต"

แก้คำพิมพ์ผิด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้คำพิมพ์ผิด)
| หมายเหตุ = ผู้ทำ[[อนันตริยกรรม]]ทั้งสองคือ [[สังฆเภท]]และ[[โลหิตุปบาท]]
}}
'''พระเทวทัต''' เป็นพระ[[ภิกษุ]]ในสมัย[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ดำรงพระชนม์ชีพ เป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าสุปปพุทธะ]]ผู้ครองกรุงเทวทหะแห่ง[[แคว้นโกลิยะ]] จึงมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธองค์ พระเทวทัตเป็นที่รู้จักกันดีจากเรื่องราวในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ว่าเป็นผู้ที่มีความร้ายกาจ กระทำแต่เรื่องไม่สมควรต่อพระพุทธเจ้าเป็นอันมากมาย ตลอดเวลาแห่งการบำเพ็ญพรตในพุทธวิสัยตั้งแต่ครั้งพระพุทธโคดมยังเป็นพระโพธิสัตว์ ตลอดถึงในปัจจุบันชาติ พระเทวทัตก็ยังคงประพฤติผิดถึงกับก่อกระทำ[[อนันตริยกรรม]]คือลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าและก่อการทำสังฆเภท<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ 1 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 1 มหาวิภังค์ ภาค 1 สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ 10 '''เรื่องพระเทวทัต'''. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=1&A=18423&Z=18432&pagebreak=0]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52</ref>
 
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาระบุว่า เดิมนั้นท่านออกบวชด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ทว่าในที่สุดพระเทวทัตได้สำนึกผิดเมื่อช้าไป ได้ถูกธรณีสูบลงสู่[[อเวจี]]มหานรกหน้า[[วัดเชตวันมหาวิหาร]]<ref>อรรถกถาพระไตรปิฎก เล่มที่ 27 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 19 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1 '''อรรถกถาธรรมเทวปุตตชาดก'''. อรรถกถาพระไตรปิฏก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka500.php?s=457]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52</ref> แต่ด้วยการกระทำที่เคยบำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วในอดีตมากนับประมาณ และประกอบกับการเห็นถูกต้องตรงสัมมาทิฏฐิเมื่อก่อนสิ้นใจกลับสำนึกผิดมอบถวายกระดูกคางด้วยเป็นพระพุทธบูชาแม้ในขณะวินาศวินาทีสุดท้ายในขณะที่ถูกแผ่นดินสูบ ทำให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ด้วยเหตุนั้น ว่าเมื่อพระเทวทัตสิ้นกรรมจากอเวจีมหานรก จะได้ตรัสรู้เป็น[[พระปัจเจกพุทธเจ้า]] พระนามว่าอัฏฐิสสระในอนาคต<ref>อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1 '''พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงด้วยหลาวเหล็ก'''. อรรถกถาพระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=12]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52</ref>
 
== พระเทวทัตในสมัยพุทธกาล ==
6

การแก้ไข