ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910"

:ข้อ 5. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯพระราชทานยศขุนนางและเงินตราตกแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งมีความดีความชอบสมควรแก่การยอมรับนับถือเปนพิเศษ
 
:ข้อ 6. ด้วยผลแห่งการผนวกดินแดนตามที่กล่าวไว้ รัฐบาลกรุงญี่ปุ่นจะเข้ารับบรรดาราชการงานปกครองทั้งปวงของเกาหลี แลรับรองว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มกำลังแก่บุคคลแลทรัพย์สินของชาวเกาหลีที่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายอันบังคับใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหล่าที่ว่านี้
 
:ข้อ 7. รัฐบาลกรุงญี่ปุ่นจะได้ให้การบรรจุเข้ารับราชการญี่ปุ่นประจำเกาหลีแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งยอมรับ เลื่อมใส แลภักดีต่อระบอบการปกครองใหม่ แลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่ในงานราชการนั้นๆ
 
:ข้อ 8. สนธิสัญญานี้ ได้รับพระบรมราชานุมัติจากสมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นแลสมเด็จพระจักรพรรดิกรุงเกาหลีแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการแถลงการประกาศใช้
 
}}
ผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญานี้ไว้เปนหลักฐานสำคัญ
 
::::22 สิงหาคม รัชศกเมจิปีที่ 43
{{c|寺內正毅 (เทะริอุชิ มะซะตะเกะ)}}
::::22 สิงหาคม รัชศกยุงฮีปีที่ 4
{{c|李 完用 (อี วันยง)}}}}
 
== การไม่ยอมรับของเกาหลีใต้ ==
31,052

การแก้ไข