ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910"

:ข้อ 7. รัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ให้การบรรจุเข้ารับราชการญี่ปุ่นประจำเกาหลีแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งยอมรับ เลื่อมใส แลภักดีต่อระบอบการปกครองใหม่ แลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่ในงานราชการนั้นๆ
 
:ข้อ 8. สนธิสัญญานี้ ได้รับพระบรมราชานุมัติจากสมเด็จพระเจ้าพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นแลสมเด็จพระเจ้าพระจักรพรรดิกรุงเกาหลีแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการแถลงการประกาศใช้
}}
 
32,779

การแก้ไข