ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ใช้ปีคศ|240235px}}
{{กล่องข้อมูล สนธิสัญญา
| name = สนธิสัญญาผนวกดินแดน <br>ญี่ปุ่น-เกาหลี
 
รัฐบาลพระจักรพรรดิญี่ปุ่นได้แต่งตั้งรัฐบาลข้าหลวงใหญ่แห่งเกาหลีเพื่อบริหารราชการและกิจการของดินแดนเกาหลี โดยให้ เคานต์ เทะระอุชิ มะซะตะเกะ ผู้แทนต่างพระองค์ประจำเกาหลี เป็นข้าหลวงใหญ่คนแรก ทั้งนี้รัฐบาลข้าหลวงใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลกลางที่[[กรุงโตเกียว]] ในขณะที่ฝ่ายขุนนางและชนชั้นปกครองเดิมของเกาหลีก็ไม่อาจยอมรับการปกครองของญี่ปุ่น และไปจัดตั้ง[[รัฐบาลพลัดถิ่นแห่งสาธารณรัฐเกาหลี]]ขึ้นที่[[เซี่ยงไฮ้]]และ[[ฉงชิ่ง]]
==ข้อความ==
{{quotation|
:ข้อ 1. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงเกาหลีทรงยกให้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นซึ่งสิทธิเด็ดขาดแลอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือประเทศเกาหลีทั้งปวง
 
:ข้อ 2. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นทรงยอมรับการยกให้ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้า แลทรงยินยอมให้การผนวกประเทศเกาหลีเข้ากับญี่ปุ่นเป็นการเสร็จสมบูรณ์
=== การไม่ยอมรับของเกาหลีใต้ ===
 
:ข้อ 3. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯให้สมเด็จพระจักรพรรดิ แลอดีตพระจักรพรรดิ แลมกุฎราชกุมารแห่งเกาหลี ตลอดจนพระภริยาเจ้าแลทายาทของพระองค์เหล่านั้น คงไว้ซึ่งพระอิสริยยศ, ฐานันดรศักดิ์ แลพระเกียรติยศ ตามฐานะแต่ละองค์เปนลำดับ แลโปรดฯให้จัดเงินปีถวายตามสมควรเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งพระอิสริยยศ, ฐานันดรศักดิ์ แลพระเกียรติยศนั้น
 
:ข้อ 4. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะยังทรงโปรดฯมีการปฏิบัติแลถวายพระเกียรติเปนสมควรแก่สมาชิกพระราชวงศ์เกาหลีตลอดจนบรรดาพระทายาทนอกเหนือจากองค์ที่กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้า
 
:ข้อ 5. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯพระราชทานยศขุนนางและเงินตราตกแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งมีความดีความชอบสมควรแก่การยอมรับนับถือเปนพิเศษ
 
:ข้อ 6. ด้วยผลแห่งการผนวกดินแดนตามที่กล่าวไว้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้ารับบรรดาราชการงานปกครองทั้งปวงของเกาหลี แลรับรองว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มกำลังแก่บุคคลแลทรัพย์สินของชาวเกาหลีที่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายอันบังคับใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีดังว่านี้
 
:ข้อ 7. รัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ให้การบรรจุเข้ารับราชการญี่ปุ่นประจำเกาหลีแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งยอมรับ เลื่อมใส แลภักดีต่อระบอบการปกครองใหม่ แลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่ในงานราชการนั้นๆ
 
:ข้อ 8. สนธิสัญญานี้ ได้รับพระบรมราชานุมัติจากสมเด็จพระเจ้ากรุงญี่ปุ่นแลสมเด็จพระเจ้ากรุงเกาหลีแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการแถลงการประกาศใช้
}}
 
=== การไม่ยอมรับของเกาหลีใต้ ===
ระหว่างปี 2007 ถึง 2010 ฝ่ายเกาหลีใต้ ทั้งนักวิชาการ นักกิจกรรม และสมาชิกสภา ได้ออกมาเรียกร้องว่าสนธิสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นมาโดยปราศจากการยินยอมของจักรพรรดิแห่งเกาหลี และการลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเป็นการบีบบังคับของญี่ปุ่น สนธิสัญญาฉบับนี้จึงไม่ชอบธรรมทางกฎหมายทั้งปวง และทำการเรียกร้องไปยังนาย[[นะโอะโตะ คัง]] นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้รอบรองว่า สนธิสัญญาดังกล่าวไม่เคยมีผลบังคับใช้ แต่ก็ไร้การตอบสนองใดๆกลับจากรัฐบาลญี่ปุ่น
 
32,758

การแก้ไข