ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

เก็บกวาดบทความ
(เก็บกวาดบทความ)
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ภาพ = ไฟล์:Bunditpatanasilpa Institute Logo.png
| name = สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
| image_size = 180px
| native_language =
| ชื่อ = สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
| native_name =
| ชื่ออังกฤษ = Bunditpatanasilpa Institute
| ชื่อย่อ = BPI
| image = [[ไฟล์:Logo-BPI.png|180px]]
| คำขวัญ =
| caption =
| established = {{วันเกิดและอายุ|2541|11|2}}<ref name="พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/079/13.PDF พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๑๓ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑</ref>
| ที่ตั้ง = ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพฯ]] 10200
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| abbr=
| establish_date = [[พ.ศ. 2541]]
| founder =
| type = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|รัฐ]]
| group =
| head_label = นายกสภาฯ
| head = [[วิษณุ เครืองาม|ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง หน้า ๗ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙</ref>
| head = [[วิษณุ เครืองาม|ศ.(กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = อ.[[นิภา โสภาสัมฤทธิ์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง หน้า ๒๒ ๖ กันยายน ๒๕๖๐</ref>
| mottostudents =
| colours = {{แถบสี|Green}} [[สีเขียว]]
| song =
| treeเพลง =
| ต้นไม้ =
| campus =
| branchcampus =
| ที่ตั้ง = '''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
| website = [http://www.bpi.ac.th/ www.bpi.ac.th]
 
| footnote =
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานอธิการบดี''' เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
| มาสคอต =
| เครือข่าย =
| เว็บไซต์ = [http://www.bpi.ac.th/ www.bpi.ac.th]
| facebook = [https://www.facebook.com/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์-702529716568735/ www.facebook.com/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์-702529716568735]
| logo = [[ไฟล์:Logo88.png|260px]]
}}
|colours={{color box|green}} สีเขียว}}
 
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' ({{lang-en|Bunditpatanasilpa Institute}}; [[อักษรย่อ|ชื่อย่อ]]: BPI) เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง "สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ" โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๒๒ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑</ref>
 
== ประวัติ ==
นาม "บัณฑิตพัฒนศิลป์" เป็นนามที่[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] องค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งหมายถึง "สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ" เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ เพื่อนำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางในด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลป ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ [[พ.ศ. 2541]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ (กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นส่วนราชการในกรมศิลปากร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมเสียใหม่)]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 78 ก วันที่ 30 ตุลาคม 2541</ref> ในสังกัด[[กรมศิลปากร]] เพื่อดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น
:* สถานศึกษาทางด้านนาฏดุริยางค์ ได้แก่ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และ[[วิทยาลัยนาฏศิลป์]] ในปัจจุบัน
:* สถานศึกษาทางด้านช่างศิลป ได้แก่ โรงเรียนศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น[[วิทยาลัยช่างศิลป]]
ต่อมา [[พ.ศ. 2545]] จึงมีการจัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปและวัฒนธรรมโดยตรง ในสังกัดกรมศิลปากร และปัจจุบันแยกออกมาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม<ref>[http://www.center.bpi.ac.th/hitory.htm ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref> และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษานิติบุคคล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 32ก วันที่ 9 กรกฎาคม 2550</ref>
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552]]
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดิมเป็นสถาบัน[[อุดมศึกษา]]ในสังกัด[[กรมศิลปากร]] [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]] (และต่อมาได้โอนมาสังกัด [[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]]) ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541<ref name="พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑" /> โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล ในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้นได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยกรมศิลปากร ได้พยายามผลักดันเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษด้านนี้ขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา โดยให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 อันเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญา โดยเปิดดำเนินการสอนครั้งแรกใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จาก[[วิทยาลัยนาฏศิลป]]ทุกแห่ง และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) จาก[[วิทยาลัยช่างศิลป]]ทุกแห่ง
== การพระราชทานปริญญาบัตร ==
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับ[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พระราชทานปริญญาบัตร]]จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ [[โรงละครแห่งชาติ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
ในปีการศึกษา 2547 ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศึกษา และเปิดห้องเรียนเครือข่ายคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งในภูมิภาค ในปีการศึกษา 2548 คณะศิลปวิจิตรได้ขยายการผลิตบัณฑิต และเปิดห้องเรียนเครือข่ายในวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และปีการศึกษา 2554 เปิดห้องเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นที่วิทยาลัยช่างศิลป และในปีการศึกษา 2550 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตและห้องเรียนเครือข่ายใน[[วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์]] และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
== สัญลักษณ์ประจำสถาบัน ==
 
* ตราประจำสถาบัน ได้แก่ [[พระพิฆเณศวร์]]ประทับนั่งในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/131/25.PDF ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเครื่องหมายสถาบัน เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓]</ref>
ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 124 ตอนที่ 32 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๑ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐</ref> ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่า "การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น" ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะวิชา ในห้องเรียนเครือข่ายภูมิภาค และการจัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลปรวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/059/1.PDF กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑</ref>
* สีประจำสถาบัน ได้แก่ [[สีเขียว]]
 
ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้รับคำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249 และในปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศิลป์ไทย
 
== สัญลักษณ์ ==
"สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" เป็นนามพระราชทานที่[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] พระราชทานแก่สถาบัน ซึ่งหมายถึง "สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ" เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ เพื่อนำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศไทย เครื่องหมายของสถาบันฯ เป็นรูป[[พระพิฆเนศ]]ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อยในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ '''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์'''
 
* สีประจำสถาบัน {{แถบสี|Green}} [[สีเขียว]]
* สีประจำคณะศิลปนาฏดุริยางค์ {{แถบสี|Orange}} [[สีส้ม|สีแสด]]
* สีประจำคณะศิลปศึกษา {{แถบสี|Blue}} [[สีน้ำเงิน|สีฟ้า]]
* สีประจำคณะศิลปวิจิตร {{แถบสี|Pink}} [[สีชมพู]]
 
ความหมายของตราประจำสถาบัน [[พระพิฆเนศ]]เป็นเทพเจ้าของอินเดีย นับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการทั้งปวง ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นเจ้าแห่งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความกล้าหาญ ตลอดจนเป็นผู้พิทักษ์ไว้ซึ่งความยุติธรรม นอกจากนี้ชาวฮินดูยังคงให้ความสำคัญกับพระพิฆเนศในฐานะเป็นเทพประจำความขัดข้องและเป็นผู้อำนวยความสำเร็จให้แก่กิจการต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นพระพิฆเนศจึงได้นามเฉพาะว่า "วิฆเนศวร" หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในความขัดข้องหรืออุปสรรค และ "สิทธิดา" หมายถึงผู้อำนวยความสำเร็จผล ด้วยเหตุที่พระพิฆเนศมีคุณสมบัติและความสำคัญดังกล่าว ชาวฮินดูจึงคติเชื่อกันว่าเมื่อจะประกอบพิธีกรรมในลัทธิศาสนาหรือศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการ ต้องกล่าวคำไหว้บูชาต่อพระพิฆเนศก่อน เพื่อให้ปลอดภัยรอดพ้นจากความขัดข้องหรืออุปสรรคทั้งปวง ตลอดจนอำนวยพรให้เกิดความสำเร็จลุล่วงด้วยดีในกิจการต่าง ๆ
 
ลักษณะของพระพิฆเนศ มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว (บางรูปงาหักข้างขวาหรือซ้ายก็มี) เตี้ย พุงพลุ้ย หูยาน สีกายแดง (บางตำราว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง ตามปกติมี 4 กร บางตำราว่ามี 6 หรือ 8) ถืองาช้าง บ่วงบาศ งาหัก และขนมโมทก (ขนมต้ม) บางตำราว่าถืออาวุธ และวัตถุแตกต่างกัน เช่น ถือชาม ขนมโมทก หม้อน้ำ ดอกบัว ผลส้ม สังข์ จักร หลาว ธนู คฑา ขวาน ลูกประคำ งู ผลทับทิม หัวผักกาด เหล็กจาร และสมุดหนังสือ เป็นต้น
 
== หน่วยงาน ==
==== คณะวิชา ====
* [http://fda.bpi.ac.th/ คณะศิลปนาฏดุริยางค์]
* [[คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปวิจิตร]]
* [http://fed.bpi.ac.th/ คณะศิลปศึกษา]
* [[คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปนาฏดุริยางค์]]
* [http://ffa.bpi.ac.th/ คณะศิลปวิจิตร]
* [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|คณะศิลปศึกษา]]
 
==== วิทยาลัยนาฏศิลป ====
* [[วิทยาลัยนาฏศิลป]]
{{บน}}
* [[http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย]]
* [http://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาล้ยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี]][http://www.cdasp.bpi.ac.th/]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์]][http://www.cdaat.bpi.ac.th/]
* [http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ]][http://www.cdalb.bpi.ac.th/]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์|วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา]][http://www.cdacb.bpi.ac.th/]
* [http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ]][http://www.cdask.bpi.ac.th/]
* [http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี]
{{กลาง}}
* [http://164.115.32.158/index.php/th/home-cdaat วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่]][http://www.cdacm.bpi.ac.th/]
* [[http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาพัทลุง]]
* [http://cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด]][http://www.cdare.bpi.ac.th/]
* [[http://cdacm.bpi.ac.th/index/first.html วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เชียงใหม่]]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง]] [http://www.cdapt.bpi.ac.th/]
* [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]][http://www.cdans.bpi.ac.th/]
{{ล่าง}}
 
==== วิทยาลัยช่างศิลป ====
* [[วิทยาลัยช่างศิลป]] [http://cfa.bpi.ac.th/]
* [http://cfasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี]
* [[วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี]]<ref>http://cfasp.bpi.ac.th/</ref>
* [http://cfans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช]
* [[วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช]]<ref>http://cfans.bpi.ac.th/</ref>
 
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
{| class="toccolours" width = 100%
<br clear="all"/>
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: DarkredGreen; color: whiteWhite; "| <center>หน่วยงาน</center>
! style="background: DarkredGreen; color: whiteWhite; "| ระดับ<center>ปริญญาตรี</center>
! style="background: DarkredGreen; color: whiteWhite; "| ระดับ<center>ปริญญาโท</center>
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
| valign = "top" | '''คณะศิลปวิจิตร'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรคณะศิลปบัณฑิตนาฏดุริยางค์'''
* สาขา[[ศิลปะไทย]]
* สาขา[[หลักสูตรออกแบบตกแต่งภายในในประเทศไทย|การออกแบบตกแต่งภายใน]]
* สาขา[[จิตรกรรม]]
* สาขา[[เครื่องเคลือบดินเผา]]
* สาขา[[ภาพพิมพ์]]
* สาขา[[ประติมากรรม]]
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต'''
 
* สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
* สาขาวิชาดนตรีไทย
* สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
* สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
| valign = "top" |
 
|-
| valign = "left" style="background: Pink " | '''คณะศิลปนาฎดุริยางค์'''
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต'''
* สาขา[[นาฏศิลป์ไทย]]
* สาขา[[ดนตรีไทย]]
* สาขา[[คีตศิลป์ไทย]]
* สาขา[[ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน]]
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต'''
* สาขา[[วิชานาฏศิลป์ไทย]]
* สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
* สาขา[[ดุริยงคศิลป์ไทย]]
| valign = "top" style="background: Pink " |
 
|-
| valign = "lefttop" | '''คณะศิลปศึกษา'''
'''คณะศิลปศึกษา'''
| valign = "top" |
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)'''
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต''' (5 ปี)
* สาขา[[ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา]]
* สาขา[[ดนตรีคีตศิลป์สากลวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา]]
* สาขา[[วิชานาฏศิลป์ไทยสากลศึกษา]]
* สาขา[[นาฏศิลป์สากลวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา]]
* สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
| valign = "top" |
| valign = "top" |
 
|-
| valign = "top" |
| valign = "top" |
 
'''คณะศิลปวิจิตร'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต'''
* สาขาวิชาศิลปะไทย
* สาขาวิชาจิตรกรรม
* สาขาวิชาประติมากรรม
* สาขาวิชาภาพพิมพ์
* สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
* สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
| valign = "top" |
|-
|}
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน ==
{{ดูเพิ่มที่||พิธีสำเร็จการศึกษา}}
* [[ยุวธิดา สุรัสวดี]] พระมารดา ของ[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์]]
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2552]]
* [[วิษณุ เครืองาม|ดร.วิษณุ เครืองาม]] นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะได้เข้ารับ[[พิธีสำเร็จการศึกษา|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]จาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ณ [[โรงละครแห่งชาติ (ประเทศไทย)|โรงละครแห่งชาติ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
* [[ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน|สุดารัตน์ บุตรพรหม]] (ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน)
* [[วรนุช ภิรมย์ภักดี|วรนุช วงษ์สวรรค์]] นักแสดง
* [[สุวีระ บุญรอด]] นักร้องนำวง[[ฟลัวร์]]
* [[จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม]] ศิลปินตลก
* [[ทิสานาฏ ศรศึก]] นักแสดง
* [[ภูศิลป์ วารินรักษ์]] นักร้อง
* [[มยุรา เศวตศิลา]]
* [[ณหทัย พิจิตรา]]
* [[พิศมัย วิไลศักดิ์]]
* [[โย่ง อาร์มแชร์]]
* [[ติ๊ก กลิ่นสี]]
* [[ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ]]
* [[กลศ อัทธเสรี]]
* [[จาตุรงค์ โกลิมาศ]]
* [[ยลดา รองหานาม]]
 
== อ้างอิง ==
 
== ดูเพิ่ม ==
{{สถานีย่อย2|สถาบันอุดมศึกษาไทย}}
* [[วิทยาลัยนาฏศิลป]]
* [[รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย]]
* [[วิทยาลัยช่างศิลป]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bpi.ac.th/ เว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]
* [https://www.facebook.com/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์-702529716568735/ เฟซบุ๊กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]
* [http://ffa.bpi.ac.th/ คณะศิลปวิจิตร]
* [http://fda.bpi.ac.th/ คณะศิลปนาฏดุริยางค์]
* [http://fed.bpi.ac.th/ คณะศิลปศึกษา]
 
{{สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์}}
{{สถาบันอุดมศึกษาไทย}}
{{กระทรวงวัฒนธรรมของไทย}}
{{พระราชวังบวรสถานมงคล}}
{{สถาบันอุดมศึกษา}}
{{สถานศึกษาในเขตพระนคร}}
 
{{เรียงลำดับ|บัณฑิตพัฒนศิลป์}}
[[หมวดหมู่:กระทรวงวัฒนธรรม]]
[[หมวดหมู่:สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์| บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐม|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอ่างทองการศึกษาศิลปะ|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาการศึกษาในจังหวัดลพบุรีประเทศไทย|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเขตพระนคร|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุโขทัยกระทรวงวัฒนธรรม|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพัทลุง|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช|บัณฑิตพัฒนศิลป์]]
1,556

การแก้ไข