ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

นำคำ รถมือสอง ออก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(นำคำ รถมือสอง ออก)
{{เขตการปกครองของประเทศไทย}}
[[ไฟล์:Surat Thani town hall.jpg|thumb|200px|สำนักงาน[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]]]]
'''เทศบาล''' เป็นรูปแบบ[[การปกครองส่วนท้องถิ่น]]รูปแบบหนึ่งที่ใช้ใน[[ประเทศไทย]]ปัจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบ[[ประชาธิปไตย]] เกิดขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ([[พ.ศ. 2440]]) โดยมีพระราชกำหนดสุขาภิบาลรถมือสองขายกรุงเทพฯ [[ร.ศ. 116]] ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล[[ท่าฉลอม]] [[ร.ศ. 124]] ([[พ.ศ. 2448]]) ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปี [[พ.ศ. 2475]] ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการกระจายอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 
โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี [[พ.ศ. 2476]] โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล [[พ.ศ. 2496]] ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ทั้งหมดขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) [[พ.ศ. 2543]] ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจำนวนประมาณสองพันแห่ง
304

การแก้ไข