ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโยเม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==การอภิเษกสมรส==
จักรพรรดิโยเมทรงเมเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของ[[จักรพรรดิคิมเม]] และพระราชชนนีคือ[[โสะกะ โนะ คิตะชิฮิเมะ]] ธิดาของ[[โสะกะ โนะ อินะเมะ]]<ref>Varley, p.125.</ref>
 
*ในปีพ.ศ. 1129 จักรพรรดิโยเมอภิเษกสมรสกับ'''เจ้าหญิงอะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะ''' ผู้เป็นพระกนิษฐภคินี ({{ญี่ปุ่น|穴穂部間人皇女|อะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะ โนะ ฮิเมะมิโกะ}}) ซึ่งพระชนนีคือธิดาอีกคนของอินะเมะ ซึ่งมีพระนามว่าโซะกะ โนะ โอะอะเนะ ฮิเมะ เจ้าหญิงอะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะทรงให้กำเนิดพระราชบุตร 4 พระองค์ รวมถึง[[เจ้าชายโชโตะกุ]]ซึ่งภายหลังพระองค์ทรงเป็นมงกุฎราชกุมารมกุฎราชกุมารและผู้สำเร็จราชการแทน[[จักรพรรดินีซุอิโกะ]] พระราชบุตรองค์ที่สองคือเจ้าชายคุเมะ องค์ที่สามคือเจ้าชายเยะกุริ และองค์ที่สี่คือเจ้าชายมะมุตะ
 
*อิชิคินะ (ธิดาของโสะกะ โนะ อินะเมะ) อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิโยเม ให้กำเนิดเจ้าชายทะเมะ (หรืออีกพระนามคือโทะโยะระ)
*ฮิโระโกะ (ธิดาของอิฮะมุระ หรือคะสึระกิ โนะ อะทะเฮะ) ให้กำเนิดเจ้าชายมะโระโกะ และเจ้าชายนุกะเดะ ฮิเมะ
 
จักรพรรดิโยเมทรงเมมีพระมเหสี 3 พระองค์ พระราชบุตรและพระราชธิดาอีก 7 พระองค์<ref name="b263">Brown, p. 263.</ref>
 
พระราชบุตรของจักรพรรดิโยะเม ซึ่งมีพระนามว่าเจ้าชายอุมะยะโดะ เป็นที่รู้จักกันในนาม[[เจ้าชายโชโตะกุ]].<ref>Varley, pp.125–129.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม