ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2547]] คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับนิสิตแพทย์ระบบคัดเลือกจากส่วนกลางของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] (สกอ.)<ref name="ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"/> ซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข โดยนิสิตแพทย์กลุ่มนี้จะทำการเรียนการสอนชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (สำหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะรับเฉพาะนิสิตแพทย์ที่เข้าทำการศึกษาในปีการศึกษา 2547 - 2548 เท่านั้น)<ref name="คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551">คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551</ref> และตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไปทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปลี่ยนวิธีการรับนิสิตแพทย์ระบบคัดเลือกจากส่วนกลาง โดยรับร่วมกับ[http://www.cotmes.org/ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)]
 
พันธกิจคณะแพทยศาสตร์ (Mission)มหาวิทยาลัยนเรศวรมีวิสัยทัศน์ที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล และพันธกิจในการบริหารการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและเข้าถึงประชาชน” "Educational administration aimed to provide medical doctor and staff of quality, morality and ethics. To facilitate and promote both fundamental and applied research endeavors. To provide international standard of medical services with humanistically orientedness. Focus on all stakeholder networking and accessibility." ประชาชน
เมื่อวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]] รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดแถลงนโยบาย ขึ้น ซึ่งมีเนื้อความในการแถลงนโยบายดังนี้ คณะแพทยศาสตร์มีอายุครบ 20ปีเต็มแล้ว นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2537]] และเริ่มรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกเมื่อปี [[พ.ศ. 2538]] กระผมบรรจุเข้ารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2542]] นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี โดยดำรงตำแหน่งบริหารทำงานร่วมกับท่านคณบดีท่านแรก คือ ศ.พิเศษ นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร ต่อมาสมัยท่านคณบดี รศ.นพ.ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว จนถึงคณบดี ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งทำให้มีโอกาสได้เข้าไปมีบทบาทในโครงการสำคัญๆของคณะหลายต่อหลายโครงการที่ผ่านมา
สำหรับการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ในอีก 4 ปีข้างหน้าจากนี้ไป (2557-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งจะดำเนินการทันทีในวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2557]] อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สำคัญในการนำคณะแพทยศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จ คือ “พวกเรา” ทุกคน ดังนั้น “เรา” ทุกคนจึงต้องเดินไปพร้อมๆกัน ดังสโลแกนที่ว่า “Let’s walk together … to our vision”
 
วิสัยทัศน์ (vision) “ผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล” “To provide the society with quality graduates in medicine and International standard of medical services”
 
พันธกิจ (Mission) “บริหารการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างเสริมงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ ให้บริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและเข้าถึงประชาชน” "Educational administration aimed to provide medical doctor and staff of quality, morality and ethics. To facilitate and promote both fundamental and applied research endeavors. To provide international standard of medical services with humanistically orientedness. Focus on all stakeholder networking and accessibility."
 
ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแบ่งหน่วยงานออกเป็น 15 ภาควิชา สำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร<ref name="คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551"/><ref>[http://www.med.nu.ac.th/2008/data/last_new_struc.pdf โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
4,990

การแก้ไข