ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ประวัติ ==
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสถาปนาเป็นคณะสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งในขณะนั้น ยังคงใช้ชื่อว่า '''"คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"''' <ref>ราชกิจจานุเบกษา , [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/061/604.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2491] , 19 ตุลาคม พ.ศ. 2491</ref> คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่น SEMEO – Trop.Med., [[องค์การอนามัยโลก]], [[UNICEF]]., และ [[ธนาคารโลก]] ฯลฯ และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ทางคณะมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศใน[[ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค]]ด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขอีกด้วย
 
 
== ทำเนียบคณบดี ==
{| class="wikitable" width=100%
|-
|-
! style="background:#F39566; color:white;"| รายนาม
! style="background:#F39566; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2491]] - [[พ.ศ. 2495]]
|-
| align = "left"| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำธร สุวรรณกิจ
| [[พ.ศ. 2495]] - [[พ.ศ. 2501]]
|-
| align = "left"| 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2501]] - [[พ.ศ. 2507]]
|-
| align = "left"| 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส ยามะรัต
| [[พ.ศ. 2507]] - [[พ.ศ. 2515]]
|-
| align = "left"| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย ปภัสราทร
| [[พ.ศ. 2515]] - [[พ.ศ. 2519]]
|-
| align = "left"| 6. [[เทพนม_เมืองแมน|ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน]]
| [[พ.ศ. 2519]] - [[พ.ศ. 2535]]
|-
| align = "left"| 7. ศาสตราจารย์ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
| [[พ.ศ. 2535]] - [[พ.ศ. 2539]]
|-
| align = "left"| 8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
| [[พ.ศ. 2539]] - [[พ.ศ. 2541]]
|-
| align = "left"| 9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา วัฒโนภาส
| [[พ.ศ. 2541]] - [[พ.ศ. 2545]]
|-
| align = "left"| 10. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
| [[พ.ศ. 2545]] - [[พ.ศ. 2549]]
|-
| align = "left"| 11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล
| [[พ.ศ. 2549]] - [[พ.ศ. 2557]]
|-
| align = "left"| 12. รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล
| [[พ.ศ. 2557]] - [[พ.ศ. 2560]]
|-
| align = "left"| 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
| [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน
|}
 
 
== สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ==
ใช้สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink) เป็นสีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยที่เป็นสีสากล
 
 
== ต้นไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ==
 
วันที่ [[11 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2544]] รัฐบาลไทยได้ประกาศ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกลมแล้งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกสีเหลือง เป็นสีสัญลักษณ์พุทธศาสนา และเป็นสีวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] รัชกาลที่ 9 ต้นราชพฤกษ์ สื่อความหมายถึง ชาวสาธารณสุข ที่ได้รุกเข้าไปในถิ่นแดนไกล ทุรกันดารทั่วทุกหัวระแหงของประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ดังเนื้อร้องในเพลง “วันสีเหลือง” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนหนึ่งที่ว่า “''มุ่งออกไป ณ ถิ่นแดนไกล ทุรกันดาร ป้องกันทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวาง บำรุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุก ๆ ทาง มีใจรักกว้างขวาง ในหมู่ประชาชาวไทย''”<ref>http://www.ph.mahidol.ac.th/student/document/public.pdf</ref>
 
 
== ภาควิชา ==
|-
|}
 
== ทำเนียบคณบดี ==
{| class="wikitable" width=100%
|-
|-
! style="background:#F39566; color:white;"| รายนาม
! style="background:#F39566; color:white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| align = "left"| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2491]] - [[พ.ศ. 2495]]
|-
| align = "left"| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำธร สุวรรณกิจ
| [[พ.ศ. 2495]] - [[พ.ศ. 2501]]
|-
| align = "left"| 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ แดงสว่าง
| [[พ.ศ. 2501]] - [[พ.ศ. 2507]]
|-
| align = "left"| 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส ยามะรัต
| [[พ.ศ. 2507]] - [[พ.ศ. 2515]]
|-
| align = "left"| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย ปภัสราทร
| [[พ.ศ. 2515]] - [[พ.ศ. 2519]]
|-
| align = "left"| 6. [[เทพนม_เมืองแมน|ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน]]
| [[พ.ศ. 2519]] - [[พ.ศ. 2535]]
|-
| align = "left"| 7. ศาสตราจารย์ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
| [[พ.ศ. 2535]] - [[พ.ศ. 2539]]
|-
| align = "left"| 8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
| [[พ.ศ. 2539]] - [[พ.ศ. 2541]]
|-
| align = "left"| 9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กานดา วัฒโนภาส
| [[พ.ศ. 2541]] - [[พ.ศ. 2545]]
|-
| align = "left"| 10. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
| [[พ.ศ. 2545]] - [[พ.ศ. 2549]]
|-
| align = "left"| 11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล
| [[พ.ศ. 2549]] - [[พ.ศ. 2557]]
|-
| align = "left"| 12. รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล
| [[พ.ศ. 2557]] - [[พ.ศ. 2560]]
|-
| align = "left"| 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
| [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน
|}
 
== อ้างอิง ==
382

การแก้ไข