ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| align = "left"| 12. รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล
| [[พ.ศ. 2557]] - ปัจจุบัน[[พ.ศ. 2560]]
|-
 
| align = "left"| 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
| [[พ.ศ. 2560]] - ปัจจุบัน
|}
 
382

การแก้ไข