ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

เก็บกวาดบทความ
(เก็บกวาดบทความ)
'''สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ''' (National university) หรือที่เรียกว่า "มหาวิทยาลัยนอกระบบ" คือ [[มหาวิทยาลัยรัฐ|สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]] ที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (autonomousAutonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (blockBlock grant) ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
 
== ประวัติ ==
แนวความคิดที่จะนำ[[มหาวิทยาลัย]]ออกนอกระบบนั้น มีมาตั้งแต่ [[พ.ศ. 2507]] ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ยื่นหลักการต่อ [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] ซึ่งก็ไม่ได้รับการเห็นชอบ เพียงแต่ได้มีการจัดตั้ง "[[ทบวงมหาวิทยาลัย" (ปัจจุบันคือ [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]]" หรือ สกอ.) ขึ้น เพื่อดูแลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แทน "[[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]]" ดังนั้น ในยุคนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงได้ย้ายไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จากเดิมที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบของระบบราชการเช่นเดิม ซึ่งทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงได้มีความพยายามที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเรื่อยมา <ref>[httphttps://wwwthaipublica.culi.chula.ac.thorg/tic2012/10/autonomous-university1/out.html มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ(1): คืออะไรจุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบัน?], ThaiPublica ไทยพับลิก้า: ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล]กล้าพูดความจริง</ref>
และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี [[พ.ศ. 2541]] นโยบายการออกนอกระบบก็ได้เป็นข้อตกลงหนึ่งที่ผูกพันกับสัญญาการกู้ยืมเงินกับ [[ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
]] โดยมุ่งหมายของรัฐบาลเพื่อลดงบประมาณในส่วนราชการที่สามารถเลี้ยงตนเองและบริหารงบ?ประมาณเองได้ ในช่วงปี [[พ.ศ. 2542]] เริ่มมีการเสนอให้มหาวิทยาลัย หรือคณะฯ ที่ตั้งขึ้นใหม่ "ออกนอกระบบ" ราชการ และมีการหยุดรับ[[ข้าราชการพลเรือน]]เข้ามาใน[[มหาวิทยาลัยรัฐ]]เดิมทั้งหมด ตำแหน่งที่บรรจุเข้ามาใหม่ เรียกว่า "[[พนักงานมหาวิทยาลัย]]" ซึ่งมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเดิม และหากผู้ที่เกษียณราชการไปให้ตำแหน่งและเงินเดือนนั้นเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งเริ่มบรรจุใหม่เท่านั้น
 
และในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2541 นโยบายการออกนอกระบบก็ได้เป็นข้อตกลงหนึ่งที่ผูกพันกับสัญญาการกู้ยืมเงินกับ[[ธนาคารพัฒนาเอเชีย]] โดยมุ่งหมายของ[[รัฐบาลเพื่อไทย|รัฐบาล]]มุ่งหมายลดงบประมาณในส่วนราชการที่ให้สามารถเลี้ยงตนเองและบริหารงบ?ประมาณงบประมาณเองได้ ในช่วงปี [[พ.ศ. 2542]] เริ่มมีการเสนอให้มหาวิทยาลัย หรือคณะฯ [[คณะวิชา]]ที่ตั้งขึ้นใหม่ "ออกนอกระบบ" ราชการ และมีการหยุดรับ[[ข้าราชการพลเรือนสามัญ|ข้าราชการ]]เข้ามาใน[[มหาวิทยาลัยรัฐ]]เดิมทั้งหมด ตำแหน่งที่บรรจุเข้ามาใหม่ เรียกว่า "[[พนักงานมหาวิทยาลัยไทย|พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา]]" ซึ่งมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเดิม และหากผู้ที่เกษียณราชการไปให้ตำแหน่งและเงินเดือนนั้นเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งเริ่มบรรจุใหม่เท่านั้น
เริ่มมีความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกครั้งตั้งแต่รัฐบาล[[ทักษิณ ชินวัตร]] แต่มีการคัดค้าน ดังนั้น จึงยังไม่มีการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในช่วงนี้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์]] โดย ศ.ดร.[[วิจิตร ศรีสอ้าน]] รัฐมนตรีศึกษาธิการ ก็ได้เสนอ ครม.และ สนช. ให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 
ในรัฐบาล[[ทักษิณ ชินวัตร]] เริ่มมีความพยายามนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกครั้งตั้งแต่รัฐบาล[[ทักษิณ ชินวัตร]] แต่มีการคัดค้าน ดังนั้น จึงยังไม่มีการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในช่วงนี้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พล.อ.เอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]] โดย[[วิจิตร ศรีสอ้าน|ศาสตราจารย์พิเศษ ศ.ดร.[[วิจิตร ศรีสอ้าน]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ก็ได้เสนอ ครม.[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]และ สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ผ่านร่าง พ.ร.บ.[[พระราชบัญญัติ]]มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 
== รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ==
ใน[[ประเทศไทย]]มีสถาบันอุดมศึกษา ในกำกับของรัฐ 24 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]]แห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของ[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|ราชการส่วนท้องถิ่น]] ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]
 
{| class="wikitable"
|-
! ลำดับที่ !! ชื่อมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา !! วันที่มีผลบังคับ !! ออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้ง !! อ้างอิง
|-
| 1 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] || 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 || {{yes}} || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2533/A/data131/prb_0193.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓</ref>
|-
| 2 || [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || 8 เมษายน พ.ศ. 2535 || {{yes}} || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2535/A/data040/prb_021.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕</ref>
|-
| 3 || [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] || 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 || || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2540/dataA/prb_03051/24.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐</ref>
|-
| 4 || [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] || 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 || || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2540/A/data051/prb_044.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐</ref>
|-
| 5 || [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] || 26 กันยายน พ.ศ. 2541 || {{yes}} || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2541/dataA/prb_06065/1.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑</ref>
|-
| 6 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] || 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 || || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2541/A/data011/prb_051.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๑ ๖ มีนาคม ๒๕๔๑</ref>
|-
| 7 || [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] || 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 || || <ref>[http://www.mahidolratchakitcha.acsoc.go.th/muthaiDATA/autonomyPDF/data2550/prb_171050A/068/4.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก หน้า ๔ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐</ref>
|-
| 8 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] || 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 || || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2550/dataA/prb_08098/1.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๑ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐</ref>
|-
| 9 || [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] || 10 มกราคม พ.ศ. 2551 || || <ref>[http://councilwww.buuratchakitcha.acsoc.go.th/pdfDATA/BuuPDF/2551/A/005/8.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๘ ๙ มกราคม ๒๕๕๑</ref>
|-
| 10 || [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]] || 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 || || <ref> [http://www.tsuratchakitcha.acsoc.go.th/formDATA/files_cPDF/0209422008422551/A/028/47.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๔๗ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑</ref>
|-
| 11 || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 || || <ref> [http://www.chularatchakitcha.acsoc.go.th/idcucm1DATA/groupsPDF/glegis2551/documentsA/cu_chulaact2551029/cu255156.pdfPDF พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๕๖ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑</ref>
|-
| 12 || [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] || 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 || || <ref>[http://legalwww.turatchakitcha.acsoc.go.th/tu_51DATA/tu_control/pdfPDF/2551%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9/A/044/28.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdfPDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๒๘ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑</ref>
|-
| 13 || [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] || 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 || || <ref>[http://www.opratchakitcha.mahidolsoc.acgo.th/orlaDATA/oldversionPDF/in_tra_net2551/A/data045/prb_1395.pdfPDF พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๙๕ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑</ref>
|-
| 14 || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]] || 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/044/4.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา 2553พ.ศ. ๒๕๕๓], ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓</ref>
|-
| 15 || [[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] <br /> <small>(เดิมชื่อ '''''มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร''''')</small> || 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/069/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2553พ.ศ. ๒๕๕๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</ref>
|-
| 16 || [[สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา]] || 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 || {{yes}} || <ref>[http://www.libraryratchakitcha.cojsoc.go.th/infoDATA/dataPDF/2555/A/045/Z69-01-0011.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2555พ.ศ. ๒๕๕๕], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕</ref>
|-
| 17 || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] || 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 18 || [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] || 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/25.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๒๕ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 19 || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] <br /> <small>(เดิมคือ '''''มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต''''')</small> || 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 20 || [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30๑๓๒ วันนับแต่วันตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ๖๖ ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนดหน้า ตาม๔๙ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451-->๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘</ref>
|-
| 21 || [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]] || 18 เมษายน พ.ศ. 2559 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 90เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๓ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙</ref>
|-
| 22 || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] || 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/033/10.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 30เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๓ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๓ ก หน้า ๑๐ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙</ref>
|-
| 23 || [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] || 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/049/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 30เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๓ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๔๙ ก หน้า ๑ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙</ref>
|-
| 24 || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 30เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๓ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๕๓ ก หน้า ๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙</ref>
|-
|6 25 || [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] || 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/1.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 30เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๔ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๙ ก หน้า ๑ ๕ เมษายน ๒๕๖๐</ref>
|25
|[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
|6 พฤษภาคม 2560|| ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒๕๖๐] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
| 26 || [[วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย|สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] <br /> <small>(ยกฐานะจาก '''''วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย''''')</small> || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙], มีผลเมื่อพ้นกำหนดราชกิจจานุเบกษา 180เล่ม วันนับแต่วัน๑๓๓ ตอนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙</ref>
|}
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
สถาบันอุดมศึกษาที่มีร่างพระราชบัญญัติของสถาบันอยู่ในขั้นตอนต่างๆต่าง ดังนี้ ดังนี้
 
{|class="wikitable"
|-
! ร่างพระราชบัญญัติ || อยู่ระหว่างการพิจารณาของ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] || [[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]รับหลักการแล้ว || อยู่ระหว่างเสนอ[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]] || อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย || สำนักงาน[[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref> ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.stou.ac.th/autonomous/page/Showdata.aspx?PageId=50003&Datatype=1 ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...], มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</ref> ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[สถาบันพระบรมราชชนก]] พ.ศ. ... || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.lawamendment.go.th/index.php/component/k2/item/64-topic_64 พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก], Lawamendment การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย</ref> || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} || ||
<!-- ไม่มีแหล่งอ้างอิง
|[http://www.facsenate.general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25580326141742_843814.pdf ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ......]
|
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] พ.ศ. ... || || || || || {{อยู่}}
-->
|}
 
== การวิพากษ์วิจารณ์ ==
การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น เป็นประเด็นขัดแย้ง มีการล่ารายชื่อคัดค้าน<ref>[http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000138408
การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น เป็นประเด็นขัดแย้ง มีการล่ารายชื่อคัดค้าน <ref>ผู้จัดการรายวัน [http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9500000138408 “คุณหญิงจารุวรรณ” นำทัพค้านจุฬาฯ ออกนอกระบบ]21 พฤศจิกายน 2550 22:56 น</ref>, <ref>หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน[http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROd01EVXhNVEU0TVRJMU1BPT0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBd055MHhNaTB4T0E9PQ== ประชาคมจุฬาฯ-กราบทูลพระเทพฯ]วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6228 </ref>จนกระทั่งวาระสุดท้ายของการพิจารณาใน สนช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรรมการ[[สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>ข่าวสภาคณาจารย์ เรื่องการออกนอกระบบ [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/XBgZ4LjWed12206.pdf ฉบับที่ 14], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/e7bPOCRFri101032.pdf ฉบับที่ 16], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/LFShILfMon12631.pdf สำเนาหนังสือฯ], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/jbmNQHLThu113912.pdf ฉบับที่ 17], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/2B9VwmVWed25035.pdf ฉบับที่ 18], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/dHMpOzbWed25059.pdf ฉบับที่ 19], [http://www.senate.chula.ac.th/news_sarnsapa/FRmdS9TThu121800.pdf แถลงการณ์จากสภามหาวิทยาลัยฯ]</ref> ร่วมกับ ผศ.นพ.[[ตุลย์ สิทธิสมวงศ์]] ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดค้าน สนช. ในการผ่านร่าง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ....อย่างเร่งรีบโดยไม่ฟังเสียงประชาคมจุฬาฯ <ref>หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. [http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=148557&NewsType=1&Template=1 ประชาคมจุฬาฯยื่น สนช.ค้านออกนอกระบบ.] วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550</ref>, <ref>บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แทบลอยด์ [http://www.thaipost.net/index.asp?bk=tabloid&post_date=17/Dec/2549&news_id=134972&cat_id=220100 เรื่องปก 'ถอนร่างออก' นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์] 17 ธันวาคม 2549</ref>, <ref>ณศักต์ อัจจิมาธร, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์. [http://www.posttoday.com/newsdet.php?sec=news&id=209251 ผ่าความคิด 'นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์' หัวหอกต้าน 'จุฬาฯ' ออกนอกระบบ]วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550</ref> นอกจากนี้ยังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป โดยประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นจะวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ<ref> เอกสารเผยแพร่ ม.นอกระบบ โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย</ref> ดังนี้
"คุณหญิงจารุวรรณ"นำทัพค้านจุฬาฯ ออกนอกระบบ], Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์</ref> จนกระทั่งวาระสุดท้ายของการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ที่กรรมการ[[สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ร่วมกับ[[ตุลย์ สิทธิสมวงศ์|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์]] ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดค้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการผ่านร่างพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... อย่างเร่งรีบโดยไม่ฟังเสียงประชาคมจุฬาฯ นอกจากนี้ยังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป โดยประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นจะวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ<ref>เอกสารเผยแพร่ ม.นอกระบบ โดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย</ref>
 
=== ข้อดี ===
* นักการเมืองมีบทบาทในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งยังต้องขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล
* ค่าเล่าเรียนอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของผู้มีรายได้น้อยทางอ้อม
* คณะหรือหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนในการเปิดสอน อาจจะต้องปิดตัวลง
* การบริหารงานของฝ่ายบริหารอาจจะไม่โปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก
* เนื้อหาของขอร่าง พรบ. พระราชบัญญัติมีลักษณะเป็นกฎหมายบริหารจัดการ''' "ทรัพย์สินที่ดิน'''" ไม่ได้เป็นการบริหารจัดการ''' "การศึกษา'''" แต่อย่างใด <ref>ผู้จัดการ Online[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9500000150656 สนช.มีมติเอกฉันท์ให้ "จุฬาฯ-ลาดกระบัง-เชียงใหม่”เชียงใหม่" ออกนอกระบบ]19, ธันวาคมManager 2550Online 18:15- น.ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พนักงานมหาวิทยาลัย]]
* [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
* [[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
* [[รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย]]
* [[กระทรวงในประเทศไทย]]
* [[รัฐวิสาหกิจไทย]]
** [[รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย]]
* [[องค์การมหาชน]]
** [[รายชื่อองค์การมหาชน]]
* [[หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)]]
 
== อ้างอิง ==
<div style="overflow:scroll;height:300px;">
{{รายการอ้างอิง|2}}
</div>
 
== ดูเพิ่ม ==
|* [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้รัฐ]]
* [[รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย]]
* [[รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา]]
 
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ| ]]
1,556

การแก้ไข