ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

วิทยาเขตหนองคาย มีคณะวิชาซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ดังนี้
* '''ระดับปริญญาตรี'''
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 คณะ จำนวน 1619 หลักสูตร
* '''ระดับปริญญาโท'''
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ทั้งสิ้น 23 คณะ จำนวน 34 หลักสูตร
* '''ระดับปริญญาเอก'''
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก ทั้งสิ้น 1 คณะ จำนวน 12 หลักสูตร
 
'''ค่าใช้จ่ายในการศึกษา'''
2,374

การแก้ไข