ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อธิชนัน ศรีเสวก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* อนุบาล โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย
* ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์จอห์น
* ประถมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์วัดน้อยใน]]
* มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 [[โรงเรียนราชินีบนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* มัธยมศึกษาปีที่ 6 [[โรงเรียนศึกษานารีวัดราชาธิวาส]]
* ปริญญาตรี [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรามคำแหง]]
 
== ผลงาน ==