ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7153503 สร้างโดย 223.24.121.68 (พูดคุย))
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. "หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ". ''เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15''. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. หน้า 1–35. ISBN 974-614-549-5
*https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
 
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]