ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจันทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ Seo2google (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.78.150.54)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พื้นที่ = 6,338.0 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]<ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.</ref>
| อันดับพื้นที่ = 33
| ประชากร = 531723,037 886คน<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
| ปีสำรวจประชากร = 2558
| อันดับประชากร = 48
}}
{{ข้อความแก้กำกวม|จันทบุรี|จันทบุรี (แก้ความกำกวม) }}
'''จันทบุรี''' เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเล[[ภาคตะวันออก]]ของ[[ประเทศไทย]] มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด<ref name="พืชป่า">{{cite web|url=http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chanthaburi3.htm|title=จังหวัดจันทบุรี 3|publisher=สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม|accessdate=15 April 2014}}</ref> มีอาณาเขตติดต่อกับ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]] และ[[จังหวัดสระแก้ว|สระแก้ว]]ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับ[[จังหวัดตราด]]และ[[ประเทศกัมพูชา]] ทิศใต้ติดกับ[[อ่าวไทย]] และทิศตะวันตกติดกับ[[จังหวัดระยอง]]และ[[จังหวัดชลบุรี|ชลบุรี]] อยู่ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 245238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด<ref>{{cite web|url=http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/14.htm|title=จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553|publisher=สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ|accessdate=15 April 2014}}</ref> โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง<ref>{{cite web|url=http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chanthaburi1.htm|title=จังหวัดจันทบุรี 1|publisher=สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม|accessdate=15 April 2014}}</ref> และศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดในจังหวัดคือ[[ศาสนาพุทธ]]
 
จันทบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ก่อตั้งโดยชนชาติ[[ชอง]] จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อ[[ประวัติศาสตร์ไทย]]อยู่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร ครั้งที่ 2 เกิดสงคราม[[อานัมสยามยุทธ]]ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และครั้งที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกันหลังจากเกิด[[วิกฤตการณ์ปากน้ำ]]ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ด้วยความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมหลายแห่ง
7

การแก้ไข