ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์''' '''[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]''' เป็นหนึ่งในสามคณะวิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฏีบัณฑิต โดยเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
'''คณะวิศวกรรมศาสตร์''' '''[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]''' ปัจจุบันประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
 
== ประวัติ ==
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University) เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี การศึกษา2531ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลต่อมาในปี[[พ.ศ. 2533]] ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็น[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]ตามพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]][[พ.ศ. 2533]] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ [[29 ]] [[กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2533]] ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540) และเปลี่ยนชื่อภาควชิ าวิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545) โดยมี[[รองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ]] เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-2537)
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]]ประกอบด้วย อาคารเรียน และ ห้องปฏิบัติการ รวม 8 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-7 ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพัก อาจารย์ สำนักงานเลขานุการ และอื่น ๆ
48

การแก้ไข