ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
แต่ก่อนแต่เดิมนั้น <ref>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. "'''ประวัติตำบลบ้านไผ่"''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphaicity.go.th/<nowiki/>(ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.</ref>บริเวณพื้นที่ของตำบลบ้านไผ่นี้ มีหมู่บ้านต่างๆ คือ บ้านเกิ้ง บ้านหนองแวงไร่ บ้านเป้า บ้านหนองผือ บ้านธาตุ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับการปกครองของ'''ตำบลบ้านเป้า อำเภอชนบท'''
 
เมือปีพ.ศ. 2470 ประชากรได้ขยายออกไปอาศัยตามไร่นาจึงทำให้มีความเจริญมากขึ้น จนได้แยกหมู่บ้านออกจากตำบลบ้านเป้า แล้วตั้งเป็นตำบลใหม่ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการบริหาร โดยขณะนั้นบ้านเกิ้งมีสภาพเป็นหมู่บ้านใหญ่มีประชากรหนาแน่นและมีความพร้อมในหลายๆด้าน ทางการจึงได้ยกฐานะให้เป็นที่ตั้งของตำบล เรียกชื่อว่า "ตำบลบ้านเกิ้ง" ขึ้นตรงต่อการปกครองอำเภอชนบท ต่อมามีผู้คนจากบ้านเมืองเพีย ตัวเมืองชนบทและจากที่อื่นๆได้อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกิ้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดหมู่บ้านต่างๆมากขึ้น เช่น บ้านโคกสูง กุดเป่ง หนองผักแว่น โนนละม่อม บ้านหนองกุง บ้านหนองลุมพุก ตลาดบ้านไผ่ บ้านไผ่นอก 
 
เมื่อปี พ.ศ. 2482 ทางการยกฐานะของชุมชนต่างๆที่ขึ้นต่อตำบลบ้านเกิ้งนั้นขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกชื่อว่า "'''กิ่งอำเภอบ้านไผ่'''" โดยเหตุที่ไม่ใช่ชื่อว่า "บ้านเกิ้ง" เพราะชาวบ้านฟังดูแล้วไม่เพราะไม่ทันสมัยเป็นชื่อแบบบ้านนอกสมัยเก่า จึงตั้งเป็นชื่อ "บ้านไผ่" แล้วต่อมาก็ได้ยุบตำบลบ้านเกิ้งลงเป็นหมู่บ้านธรรมดาแล้ว ตั้งตำบลบ้านไผ่ขึ้นมาแทน โดยต่อมาทางรถไฟจึงได้ตัดผ่านบ้านไผ่มุ่งสู่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ตำบลบ้านไผ่ก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/052/1.PDF "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF]ราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539</ref> จนถึงปัจจุบัน
 
== การปกครอง ==
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่้านไผ่บ่านไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านไผ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ดังนี้<ref>ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "'''ตำบลบ้านไผ่'''"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401001 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.</ref>
*  หมู่ที่ 1  บ้านหนองผือ                                  
* หมู่ที่ 2  บ้านกุดเป่ง                              
426,486

การแก้ไข