ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

เก็บกวาดบทความ
(เก็บกวาดบทความ)
{{รอการตรวจสอบ}}
รายชื่อสถาบัน[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาด้าน [[ศึกษาศาสตร์]] หรือ [[ครุศาสตร์]] (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]])
 
== รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย ==
* '''<big>มหาวิทยาลัยของรัฐ/วิทยาลัยของรัฐ/สถาบันของรัฐ</big>'''
{| class="wikitable"
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม]] (ครุศาสตร์บัณฑิต:ค.บ.)
! คณะ !! มหาวิทยาลัย
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
|-
# [[สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]] (ศึกษาศาตรบัณฑิต :ศษ.บ.)
| [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
|-
* '''<big>มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ/วิทยาลัยในกำกับรัฐ/สถาบันในกำกับรัฐ</big>'''
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์]]
# [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|| [[สถาบันการพลศึกษา]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยบูรพากาฬสินธุ์]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
|-
# [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขอนแก่น|คณะศึกษาศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
| [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะครุศาสตร์]] || [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
# [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชียงใหม่|คณะศึกษาศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทักษิณ|คณะศึกษาศาสตร์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
|-
# [[สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
|-
 
| [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม|คณะครุศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยนครพนม]]
* '''<big>มหาวิทยาลัยราชภัฎ</big>'''
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนเรศวร|คณะศึกษาศาสตร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| คณะศิลปศึกษา || [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบูรพา|คณะศึกษาศาสตร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา|วิทยาลัยการศึกษา]] || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฟาฏอนี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฟาร์อีสเทอร์น]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหามกุฏราชวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาสารคาม|คณะศึกษาศาสตร์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)|| [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| [[วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยราชสุดา]] || [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกาญจนบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำแพงเพชร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จันทรเกษม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีชัยภูมิ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
#| [[คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเชียงราย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
|-
 
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]]
* '''<big>มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน/สถาบันเอกชน</big>'''
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีราชภัฏเทพสตรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นราชภัฏธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยรังสิตราชภัฏนครปฐม]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
#| [[คณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ราชภัฏนครราชสีมา]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]]
# [[หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]]
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
|-
# [[คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
| [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา|คณะครุศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์]]
|-
| [[วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร|วิทยาลัยการฝึกหัดครู]] || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]]
|-
| [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|คณะครุศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง]]
|-
| [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะครุศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]]
|-
| [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์|คณะครุศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล]]
|-
| สำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ || [[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยสันตพล]]
|-
| [[สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|สาขาวิชาศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
|-
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต || [[สถาบันอาศรมศิลป์]]
|}
* '''หมายเหตุ''' จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ
 
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" และเป็น[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]ในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดังนี้
 
การศึกษาบัณฑิต:กศ.บ จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึง ความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดั้งนี้
 
* [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (เทา-แดง)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ|มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (เทา-ฟ้า)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] (เทา-ทอง)
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (เทา-เหลือง)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (เทา-แสด)
 
== กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์ ==
* [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]]
 
== กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์ ==
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] กำลังเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม ในครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556)
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะ (มหาวิทยาลัย)วิชา]]
* [[กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย]]
* [[สี่เทียนเกมส์]]
* [[ไม้เรียวเกมส์]]
* [[กระดานดำสัมพันธ์]]
* [[รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย]]
 
{{คณะในมหาวิทยาลัยไทย}}
 
[[หมวดหมู่:คณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย| ]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อคณะวิชา|ศึกษาศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย|ศึกษาศาสตร์]]
1,556

การแก้ไข