ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ประวัติ'''
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 เป็นต้นมา ซึ่งพัฒนามาจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายการศึกษาขั้นปริญญาทางการศึกษาออกสู่ภูมิภาคให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่งการวิจัยและการบริการ วิชาการแก่สังคม
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
 
[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Nom.htm ภาคปกติ]
[http://www.econ.cmu.ac.th/Academic%20Service/Bacherlor_Spacial.htm ภาคพิเศษ]
 
[http://www.econ.cmu.ac.th/ เวบไซต์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
6

การแก้ไข