ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย"

ยึดตามเว็บไซต์
(พระเจ้าไม่ใช่คำว่า "องค์" นำหน้าคำว่าเดียว เรียก พระเจ้าเดียว)
(ยึดตามเว็บไซต์)
 
== หลักข้อเชื่อ ==
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ยึดถือหลักข้อเชื่อ 8 ข้อ ดังนี้<ref>{{cite web|title=Patriarch St. Cyril of Alexandria|url=http://www.baptist-tbc.com/index.php/2010-11-17-13-15-10/2010-11-17-13-16-28.html|publisher=สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย |date=12 กันยายน 2010|accessdate=4 กันยายน 2560}}</ref>
# [[คัมภีร์ไบเบิล|พระคัมภีร์]]เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนไว้ อย่างไม่ผิดพลาด และทรงสิทธิอำนาจอย่างสมบูรณ์ เป็นหลักแห่งความเชื่อและการปฏิบัติของผู้เชื่อทั้งปวง
# พระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าองค์เดียว ทรงไว้ซึ่งอำนาจและสง่าราศี ทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์ใน 3 พระภาค คือ [[พระบิดา]] [[พระบุตร]] [[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]
# [[พระเยซูคริสต์]]ได้บังเกิดจาก[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|มารีย์]] หญิงสาวพรหมจารีย์ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสภาพพระเจ้าและมนุษย์อย่างบริบูรณ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และปราศจาก[[บาป (ศาสนาคริสต์)|บาป]] [[พระทรมานของพระเยซู|ทรงทนทุกข์ทรมาน]] [[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน]] ถูกฝังไว้และ[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|ฟื้นคืนพระชนม์]]ในวันที่สาม พระองค์[[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์|เสด็จสู่สวรรค์]] ทรงประทับเบื้องขวาของพระบิดาและทูลขอเผื่อผู้เชื่อ
# พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในจิตใจของมนุษย์ให้สำนึกบาป และทรงสำแดงความจริงของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจของผู้เชื่อทุกคน ทรงเป็นผู้นำพา ปรับปรุงแก้ไขชีวิตและเล้าโลมผู้เชื่อ