ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิญญาณบริสุทธิ์"

ใช้ศัพท์ "พระลักษณะ" แทน "พระบุคคล" เพราะพระบุคคลคือสามองค์ไม่เป็นพระเจ้าเดียว
(ย้อนการแก้ไขของ Dogsunnye (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
(ใช้ศัพท์ "พระลักษณะ" แทน "พระบุคคล" เพราะพระบุคคลคือสามองค์ไม่เป็นพระเจ้าเดียว)
'''พระวิญญาณบริสุทธิ์''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ '''พระจิต''' (ศัพท์คาทอลิกและออร์ทอดอกซ์) ({{lang-en|Holy Spirit; Holy Ghost}}) เป็น[[สปิริต|วิญญาณ]]ชนิดหนึ่งตามความเชื่อใน[[ศาสนาอับราฮัม]] อันได้แก่ [[ศาสนายูดาห์]] [[ศาสนาคริสต์]] และ[[ศาสนาอิสลาม]] แต่แต่ละศาสนาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกต่างกัน
 
คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่ (นิกาย[[โรมันคาทอลิก]] [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] และ[[โปรเตสแตนต์]]) เชื่อเรื่อง[[ตรีเอกภาพ]] โดยถือว่าพระเจ้าพระองค์เดียวนั้นทรงมีสามพระบุคคลลักษณะที่แตกต่างกัน คือ [[พระเจ้าพระบิดา|พระบิดา]] [[พระเจ้าพระบุตร|พระบุตร]] และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงถือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าด้วย แต่คริสต์ศาสนิกชนอีกหลายนิกาย (เช่น [[พยานพระยะโฮวา]]) รวมทั้งศาสนาอับราฮัมอื่น ๆ (คือ[[ชาวยิว]]และชาว[[มุสลิม]]) ก็ไม่ยอมรับความเชื่อนี้<ref>''Systematic Theology'' by Lewis Sperry Chafer 1993 ISBN 0825423406 page 25</ref><ref>''The Wiersbe Bible Commentary: The Complete New Testament'' by Warren W. Wiersbe 2007 ISBN 9780781445399 page 471</ref>
 
== ศาสนายูดาห์ ==
คำว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ปรากฏเพียงสามครั้งใน[[คัมภีร์ฮีบรู]] (ในสดุดี 51:11 และอีกสองครั้งใน อิสยาห์ 63:10,11) ขณะที่คำว่า “พระวิญญาณ” ที่หมายถึง “พระวิญญาณของพระเจ้า” จะปรากฏบ่อยครั้งกว่า [[ศาสนายูดาห์]]เชื่อว่าพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าแนวคิดแบบ[[ทวิเอกภาพนิยม]] (ที่ว่าพระเจ้าเดียวมีสองพระบุคคลลักษณะ) หรือ[[ตรีเอกภาพ]]นิยม (ที่ว่าพระเจ้าเดียวมีสามพระบุคคลลักษณะ) ศาสนายูดาห์ก็ถือว่าไม่ใช่แนวคิดแบบเอกเทวนิยมอย่างแท้จริง คำว่า “[[รวค ฮาโกเดช]]” (Holy Spirit) ปรากฏหลายครั้งในวรรณคดี[[ทาลมุด]]และ[[มิดราช]] โดยใช้หมายถึงการดลใจ[[ผู้เผยพระวจนะ]] และบางครั้งก็หมายถึงพระเจ้าเอง<ref>Alan Unterman and Rivka Horowitz,Ruah ha-Kodesh, Encyclopedia Judaica (CD-ROM Edition, Jerusalem: Judaica Multimedia/Keter, 1997).</ref> คำว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ในภาษารับบี แม้ว่ามักใช้ในเชิงเป็นบุคคล แต่ยังคงหมายถึง “คุณภาวะของพระเจ้า ซึ่งเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระองค์” ต่างจากศาสนาคริสต์กระแสหลักที่มองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น “ภาคทางอภิปรัชญาของเทวสภาพ” <ref>Joseph Abelson,''The Immanence of God in Rabbinical Literature'' (London:Macmillan and Co., 1912).</ref>
 
ในศาสนายูดาห์ จึงมีการกล่าวถึง “พระวิญญาณของพระเจ้า” “พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระยาห์เวห์” อยู่หลายครั้ง แต่ปฏิเสธความเชื่อเรื่องพระเจ้ามีสองหรือสามพระบุคคล
 
== ศาสนาคริสต์ ==
คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่ถือว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์” คือพระบุคคลลักษณะที่สามของพระเจ้าซึ่งเป็น[[ตรีเอกภาพ]] อันประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์<ref name=Erickson103>{{cite book| author = Millard J. Erickson| year = 1992| title = Introducing Christian Doctrine.| publisher = Baker Book House| page = 103}}</ref><ref name=Hammond>{{cite book| author = T C Hammond| coauthors = Revised and edited by David F Wright| year = 1968| title = In Understanding be Men:A Handbook of Christian Doctrine.| edition= sixth| publisher = [[Inter-Varsity Press]]| pages = 54–56 and 128–131}}</ref><ref name=cathhs>{{cite web|title=Catholic Encyclopedia:Holy Spirit|url=http://www.newadvent.org/cathen/07409a.htm}}</ref> คริสตชนเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นผู้เปิดเผยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ว่า “[[พระยาห์เวห์|ยาห์เวห์]]”<ref>สมาคมพระคริสตธรรมไทย, ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011''</ref> ต่อประชาชนชาวอิสราเอล และเป็นผู้ส่งพระบุตรคือพระเยซูมาช่วยประชาชนนั้นให้รอดจาก[[การลงโทษของพระเจ้า|พระพิโรธ]] และส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อชำระและประทานชีวิตแก่[[คริสตจักร]]<ref name=Catholic_Catechism_Holy_Name>{{cite web|title=Catechism of the Catholic Church: GOD REVEALS HIS NAME|url=http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P16.HTM#BK}}</ref><ref name=Summa_Theologica_Procession_of_Divine_Persons>{{cite book| title=The Summa Theologica: First Part - The Procession of the Divine Persons|author=St. Thomas Aquinas|year=1920|edition=second and revised edition (Literally translated by Fathers of the English Dominican Province)|url=http://www.newadvent.org/summa/1027.htm#article1}}</ref><ref name=Mystici_Corporis_Christi>{{cite book|title=Mystici Corporis Christi|author=Pope Pius XII|year=1943|url=http://www.papalencyclicals.net/Pius12/P12MYSTI.HTM#fn39}}</ref> พระเจ้าที่ทรงเป็นตรีเอกภาพนี้มีสาม “พระบุคคล”ลักษณะ”<ref name=Catholic_Encyclopedia>See discussion in {{CathEncy|wstitle=Person}}</ref> แต่เป็นภาวะพระเจ้าเดียว<ref name=Systematic_theology>Grudem, Wayne A. 1994. ''Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine.'' Leicester, England: Inter-Varsity Press; Grand Rapids, MI: [[Zondervan]]. Page 226.</ref> ซึ่งเรียกว่า[[เทวภาพ]] (Godhood) ซึ่งเป็นพระสารัตถะของพระเจ้า <ref name=Catholic_Catechism_Trinity>{{cite web|title=Catechism of the Catholic Church: The Dogma of the Holy trinity|url=http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_P17.HTM#1FT}}</ref>
 
ใน[[จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย]] [[เปาโลอัครทูต]]กล่าวว่า[[ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์]] คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน<ref>กาลาเทีย 5.22-26, พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV</ref>
677

การแก้ไข