ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540) และเปลี่ยนชื่อภาควชิ าวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545) โดยมี[[รองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ]] เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-2537)
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]]ประกอบด้วย อาคารเรียน และ ห้องปฏิบัติการ รวม 78 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าวประกอบด้วยพื้นท่ใช้สอย ประมาณ 30,855 ตารางเมตร7 ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพัก อาจารย์ สำนักงานเลขานุการ และอื่น ๆ
 
== ภาควิชา ==
ผู้ใช้นิรนาม