ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University) เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัด[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ได้เปิดดำเนินดําเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี การศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2533]] ได้รับการถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการถูกยกฐานะเป็น[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]ตามประกาศพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]][[พ.ศ.2533]] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ [[29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533]] ประกอบด้วย 1 สํานักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540) และเปลี่ยนชื่อภาควชิ าวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545) โดยมี[[รองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ]] เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-2537)
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของ[[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ]]ประกอบด้วย อาคารเรียน และ ห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าวประกอบด้วยพื้นท่ีใช้สอย ประมาณ 30,855 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพัก อาจารย์ สํานักงานเลขานุการ และอื่น ๆ
 
== ภาควิชา ==
ผู้ใช้นิรนาม