ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== หลักสูตร ==
{| class = "toccolourswikitable" width = 100%
|-
! colspan = "4" style = "background: #A73B24; color:white; " | หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
! style="background: Darkred; color:white; "| ระดับปริญญาตรี
! style="background: Darkred; color:white; "| ระดับปริญญาโท
! style="background: Darkred; color:white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
! style = "background: darkred; color:white; "| กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา
! style = "background: Darkreddarkred; color:white; "| ระดับปริญญาตรี
! style = "background: Darkreddarkred; color:white; "| ระดับปริญญาโท
! style = "background: Darkreddarkred; color:white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
 
| valign = "top" |
'''ภาควิชาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)โยธา'''
| valign = "top" |
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[['''หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ]]ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า]]โยธา
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมโยธา]] (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
* สาขา[[วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ]]
* สาขา[['''หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]ศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค]] (กำลังดำเนินการ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมโยธา]]
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการพิเศษ)
* สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดปีการศึกษา 2561 )
* สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (เปิดปีการศึกษา 2561 )
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
|-
 
| valign = "top" |
* สาขา[['''ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ]]'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศาสตรบัณฑิต (วศ..)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]อุตสาหการ
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมเครื่องกล]]อุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[['''หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ]]ศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขา[http://web.eng.ubu.ac.th/~graduate/Announce48/Course/brochure_M.pdf วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า]อุตสาหการ
| valign = "top" |
* สาขา[[การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค]] (กำลังดำเนินการ)
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมเครื่องกล]] (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขา[[วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]เครื่องกล
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
|-
 
| valign = "top" |
* สาขา[['''ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ]]'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
* สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
 
| valign = "top" |
'''วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม]]
'''ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[http://web.eng.ubu.ac.th/~graduate/Announce48/Course/brochure_Ph.D.pdf วิศวกรรมไฟฟ้า]
 
|-
 
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม