ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย"

ย้อนการแก้ไขของ Dogsunnye (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lephill
(→‎หลักข้อเชื่อ: พระเจ้าไม่มีคำว่าองค์)
(ย้อนการแก้ไขของ Dogsunnye (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Lephill)
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ยึดถือหลักข้อเชื่อ 8 ข้อ ดังนี้
# [[คัมภีร์ไบเบิล|พระคัมภีร์]]เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนไว้ อย่างไม่ผิดพลาด และทรงสิทธิอำนาจอย่างสมบูรณ์ เป็นหลักแห่งความเชื่อและการปฏิบัติของผู้เชื่อทั้งปวง
# พระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าองค์เดียว ทรงไว้ซึ่งอำนาจและสง่าราศี ทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์ใน 3 พระภาค คือ [[พระบิดา]] [[พระบุตร]] [[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]
# [[พระเยซูคริสต์]]ได้บังเกิดจาก[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|มารีย์]] หญิงสาวพรหมจารีย์ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสภาพพระเจ้าและมนุษย์อย่างบริบูรณ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และปราศจาก[[บาป (ศาสนาคริสต์)|บาป]] [[พระทรมานของพระเยซู|ทรงทนทุกข์ทรมาน]] [[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน]] ถูกฝังไว้และ[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|ฟื้นคืนพระชนม์]]ในวันที่สาม พระองค์[[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์|เสด็จสู่สวรรค์]] ทรงประทับเบื้องขวาของพระบิดาและทูลขอเผื่อผู้เชื่อ
# พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในจิตใจของมนุษย์ให้สำนึกบาป และทรงสำแดงความจริงของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจของผู้เชื่อทุกคน ทรงเป็นผู้นำพา ปรับปรุงแก้ไขชีวิตและเล้าโลมผู้เชื่อ