ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

* '''สังฆวาห''' ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระครู
 
== รายพระนาม ==
== อ้างอิง ==
'''รายพระนาม[[สมเด็จพระสังฆราช]]แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]]'''ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
!ลำดับ
!พระรูป
!พระนาม
!เริ่มวาระ
!สิ้นสุดวาระ
!สถิต ณ
|-
!1
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(ศรี)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)1.jpg|123x123px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)]]
|พ.ศ. 2325
|พ.ศ. 2337
|[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
|-
!2
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(ศุข)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82)1.jpg|128x128px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)]]
|พ.ศ. 2337
|พ.ศ. 2359
|[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
!3
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(มี)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A1%E0%B8%B5)1.jpg|124x124px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)]]
|พ.ศ. 2359
|พ.ศ. 2362
|[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
!4
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(สุก_ญาณสังวร)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81_%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3)1.jpg|127x127px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)]]
|พ.ศ. 2363
|4 กันยายน พ.ศ. 2365
|[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
!5
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(ด่อน)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99)1.jpg|124x124px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]]
|มีนาคม พ.ศ. 2365
|23 กันยายน พ.ศ. 2385
|[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
!6
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงษญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(นาค)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)1.jpg|122x122px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)]]
|24 พฤษภาคม พ.ศ. 2386
|พ.ศ. 2392
|[[วัดราชบูรณะราชวรวิหาร]]
|-
!7
|[[ไฟล์:สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA1.jpg|124x124px]]
|[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]]
[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส|(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี)]]
|1 สิงหาคม พ.ศ. 2394
|9 ธันวาคม พ.ศ. 2396
|[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
|-
!8
|[[ไฟล์:สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C1.jpg|126x126px]]
|[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์]]
[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์|(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)]]
|27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434
|28 กันยายน พ.ศ. 2435
|[[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
|-
!9
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(สา_ปุสฺสเทโว)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A7)1.jpg|121x121px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)|(สา ปุสฺสเทโว)]]
|29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436
|11 มกราคม พ.ศ. 2443
|[[วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
|-
!10
|[[ไฟล์:สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระยาวชิรญาณวโรรส1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA1.jpg|129x129px]]
|[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]]
[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส|(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค)]]
|5 ธันวาคม พ.ศ. 2453
|2 สิงหาคม พ.ศ. 2464
|[[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
|-
!11
|[[ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราชเจ้า_กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C1.jpg|122x122px]]
|[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์]]
[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์|(หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ชมพูนุท)]]
|20 สิงหาคม พ.ศ. 2464
|25 สิงหาคม พ.ศ. 2480
|[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
|-
!12
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(แพ_ติสฺสเทโว)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B9%81%E0%B8%9E_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A7)1.jpg|119x119px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|(แพ ติสฺสเทโว พงษ์ปาละ)]]
|15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
|26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487
|[[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|-
!13
|[[ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราชเจ้า_กรมหลวงวชิรญาณวงศ์1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C1.jpg|121x121px]]
|[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]
[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์|(หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์)]]
|31 มกราคม พ.ศ. 2488
|11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
|[[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
|-
!14
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(ปลด_กิตฺติโสภโณ)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B9%82%E0%B8%93)1.jpg|128x128px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)|(ปลด กิตฺติโสภโณ เกตุทัต)]]
|4 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
|17 มิถุนายน พ.ศ. 2505
|[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]]
|-
!15
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(อยู่_ญาโณทโย).jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88_%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A2).jpg|125x125px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)|(อยู่ ญาโณทโย ช้างโสภา)]]
|4 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
|15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
|[[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
|-
!16
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(จวน_อุฏฐายี)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B5)1.jpg|121x121px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)|(จวน อุฏฐายี สิริสม)]]
|26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
|18 ธันวาคม พ.ศ. 2514
|[[วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร]]
|-
!17
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(ปุ่น_ปุณฺณสิริ)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%BA%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4)1.jpg|120x120px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)|(ปุ่น ปุณฺณสิริ สุขเจริญ)]]
|21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
|7 ธันวาคม พ.ศ. 2516
|[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
|-
!18
|[[ไฟล์:สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ_สมเด็จพระสังฆราช_(วาสน์_วาสโน)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99)1.jpg|120x120px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)|(วาสน์ วาสโน นิลประภา)]]
|22 มิถุนายน พ.ศ. 2517
|27 สิงหาคม พ.ศ. 2531
|[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
|-
!19
|[[ไฟล์:สมเด็จพระญาณสังวร_สมเด็จพระสังฆราช_(เจริญ_สุวฑฺฒโน)1.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%91%E0%B8%BA%E0%B8%92%E0%B9%82%E0%B8%99)1.jpg|124x124px]]
|[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก|สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก|(เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)]]
|21 เมษายน พ.ศ. 2532
|24 ตุลาคม พ.ศ. 2556
|[[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
|-
!20
|[[ไฟล์:อัมพร_อัมพโร.jpg|link=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3.jpg|125x125px]]
|[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช]]
[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)|(อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ์)]]
|12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
|ปัจจุบัน
|[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
|}
 
==อ้างอิง==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง}}
3,248

การแก้ไข