ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== พระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะ ==
# [[พระมหาปชาบดีเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้รัตตัญญู
# [[พระมหาเขมาเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
# [[พระมหาอุบลวรรณาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีฤทธิ์
# [[พระมหาปฏาจาราเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ทรงพระวินัย
# [[พระมหานันทาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ยินดีในฌาน
# [[พระมหาธรรมทินนาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้เป็นธรรมกถิกะ
# [[พระมหาโสณาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ปรารภความเพียร
# [[พระมหาสกุลาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีทิพยจักษุ
# [[พระมหาภัททากุณฑลเกสาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระภัททากัจจานาเถรี ]] (พระนางยโสธรา) เอตทัคคะในทาง ผู้บรรลุมหาภิญญา
# [[พระมหากีสาโคตมีเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
# [[พระมหาสิงคาลมาตาเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 
== อุบาสกที่เป็นเอตทัคคะ ==
122

การแก้ไข