ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

* ศูนย์นวัตกรรมเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยเฉพาะทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
* ศูนย์พัฒนาและวิจัยทางโลหิตระดับโมเลกุล
* ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพะเฉพาะทางด้านการจัดการปัญหาความเจ็บปวด และความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
* ศูนย์วิจัยพัฒนาสุขภาพเท้า
* ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์
1,219

การแก้ไข