ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเขี้ยวแก้ว"

ยืนยันไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ยืนยันไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อ)
[[ไฟล์:Copy of Buddha tooth.jpg|thumb|150px|พระเขี้ยวแก้วจำลอง ในพิพิธภัณฑ์เมืองโคลอมโบ ศรีลังกา]]
'''พระเขี้ยวแก้ว''' หรือ '''พระทาฐธาตุ''' คือ[[พระบรมสารีริกธาตุ|พระทันตธาตุ]]ส่วนที่เป็น[[เขี้ยว]]ของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] ซึ่งตาม[[ลักขณสูตร]]ใน[[พระไตรปิฎกภาษาบาลี]] ได้กล่าวถึง[[มหาปุริสลักขณะ]] 32 ประการ มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จึงทำให้ทราบและเป็นที่ยืนยันเชื่อกันว่า พระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา [[ท้าวสักกะ]]อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระ[[จุฬามณีเจดีย์]] บนสวรรค์ชั้น[[ดาวดึงส์]]
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวา ประดิษฐานที่[[แคว้นกลิงคะ]] แล้วจึงถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ลังกาทวีป ([[วัดพระเขี้ยวแก้ว]] [[ประเทศศรีลังกา]] ในปัจจุบัน)<ref>พระธรรมโกศาจารย์. (2550). '''เยือนสยามนิกายในศรีลังกา'''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=626&articlegroup_id=21 เข้าถึงเมื่อ 3-4-55</ref>
ผู้ใช้นิรนาม