ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

| [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต)]]
|-
| [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมมงคลเจดีย์เทพเมธี (เฉลียวสมเกียรติ ฐิตปุญฺโญโกวิโท)]] (รักษาการเจ้าอาวาส)
|-
| [[วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)]]
3,030

การแก้ไข