Difference between revisions of "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

m
2476
m (2476)
| rowspan = 5| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1|1]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476|2476]])
| 15 ธันวาคม 2476<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/825.PDF ประกาศ ตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๐, หน้า ๘๒๕, ๑๕​ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref>
| 26 กุมภาพันธ์ 24772476 (ตรงกับ ค.ศ. 1934)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/1005.PDF ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่] เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖</ref>
| แต่งตั้ง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/816.PDF พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖] เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref>
|-
176

edits