ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

'''บางเขน'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม)'''
*สาขาวิชาการจัดการ
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
*สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต'(ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
'''ขอนแก่น'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต' (ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
ผู้ใช้นิรนาม