ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
*
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
413

การแก้ไข