ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต''' แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่
* วิชาเอกการเมืองการปกครอง
* วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
* วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาจิตวิทยา
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
| valign = "top" |
'''หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)'''
* สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (เร็วๆ นี้)
* สาขาวิชาการสอนประวัติศาสตร์ (เร็วๆ นี้)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
|-
424

การแก้ไข