ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันราชมงคล"

({{เก็บกวาด}})
{{เก็บกวาด}}
== การพระราชทานชื่อ ==
เมื่อปีพุทธศักราช [[พ.ศ. 2531]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า [[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ [[15 กันยายน]] [[พ.ศ. 2531]] จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันราชมงคล ซึ่งชาวราชมงคลทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
 
== การจัดการศึกษา ==
 
== มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ==
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2548 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 
[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]]
380,773

การแก้ไข