ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
ในทาง[[คณิตศาสตร์]]และ[[สถิติศาสตร์]] '''มัชฌิมเลขคณิต''' (หรือเพียง ''มัชฌิม'') ของรายการของจำนวน คือ[[ผลบวก]]ของสมาชิกทุกจำนวน หารด้วยจำนวนสมาชิกในรายการนั้น มัชฌิมเลขคณิตเป็นสิ่งที่[[นักเรียน]]จะได้ศึกษาเป็นอันดับแรกๆ และมักเรียกกันว่าเป็น ''ค่าเฉลี่ย'' ถ้ารายการของจำนวนเกี่ยวข้องกับ[[ประชากร (สถิติศาสตร์)|ประชากรทางสถิติ]]จะเรียกว่า ''ค่าเฉลี่ยประชากร'' และถ้าเกี่ยวข้องกับ[[ตัวอย่าง (สถิติศาสตร์)|ตัวอย่างทางสถิติ]]จะเรียกว่า ''ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง''
 
และเมื่อมัชฌิมเลขคณิตมีค่าประมาณไม่เท่ากับ[[มัธยฐาน]] ดังนั้นรายการของจำนวน หรือ[[การแจกแจงความถี่]] จะเรียกว่ามี[[ความเบ้]] (skewness) ของข้อมูล
131,389

การแก้ไข