ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ถ้าเรากำหนดชุดข้อมูล <math>X = (x_1, x_2, \dots, x_n)</math> ขึ้นมาชุดหนึ่ง มัชฌิมเลขคณิตของชุดข้อมูลนี้สามารถเขียนแทนได้ด้วยชื่อตัวแปร ''x'' และมีขีดอยู่ข้างบน เช่น <math>\bar{x}</math> อ่านว่า ''เอกซ์ บาร์''
 
บางครั้งมีการใช้[[อักษรกรีก]] [[มิว (อักษรกรีก)|มิว]] ตัวเล็ก (μ) แทนมัชฌิมเลขคณิตของ'''ประชากรทั้งหมด''' หรือสำหรับ[[ตัวแปรสุ่ม]] ''X'' ที่ได้นิยามมิชฌิมไว้แล้ว ค่าของ μ จะหมายถึง[[ค่าคาดหมาย]] (expected value) ของตัวแปรสุ่มนั้น เขียนแทนได้ด้วย <math>\mu = \operatorname{E} \{ x_i \}</math>
 
แต่ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง μ กับ <math>\bar{x}</math> ไม่สามารถสังเกตเพื่อแยกแยะได้อย่างชัดเจน เพราะเราสังเกตเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งแทนที่จะเป็นประชากรทั้งหมด และเมื่อตัวอย่างนั้นเป็นการสุ่มขึ้นมา เราจึงต้องทำเหมือนว่า <math>\bar{x}</math> เป็นตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งในการอธิบาย[[การแจกแจงความน่าจะเป็น]] แทนที่จะเป็น μ ซึ่งสัญกรณ์ทั้งสองอย่างสามารถคำนวณได้ด้วยสูตรเดียวกันคือ
131,058

การแก้ไข