ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

แต่ในทางปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่าง μ กับ <math>\bar{x}</math> ไม่สามารถสังเกตเพื่อแยกแยะได้อย่างชัดเจน เพราะเราสังเกตเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งแทนที่จะเป็นประชากรทั้งหมด และเมื่อตัวอย่างนั้นเป็นการสุ่มขึ้นมา เราจึงต้องทำเหมือนว่า <math>\bar{x}</math> เป็นตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งในการอธิบาย[[การแจกแจงความน่าจะเป็น]] แทนที่จะเป็น μ ซึ่งสัญกรณ์ทั้งสองอย่างสามารถคำนวณได้ด้วยสูตรเดียวกันคือ
::<math>\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1+\cdots+x_n)</math>
 
ตัวอย่างเช่น มัชฌิมเลขคณิตของข้อมูล 3 จำนวน สามารถคำนวณได้จาก <math>\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}</math>
 
หรือมัชฌิมเลขคณิตของข้อมูล 4 จำนวน สามารถคำนวณได้จาก <math>\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}</math> เป็นต้น
131,369

การแก้ไข