เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 7067156 สร้างโดย 118.173.104.5 (พูดคุย)
ผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญ[[บารมี]]เป็น[[พระโพธิสัตว์]]ก่อน เมื่อบารมีเต็มแล้วจึงจะได้[[ตรัสรู้]]เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีลักษณะพิเศษตรงกันคือ<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 111</ref> เป็นมนุษย์เพศชายเกิดในวรรณะ[[กษัตริย์]]หรือ[[พราหมณ์]] พระวรกายสมบูรณ์ด้วย[[มหาปุริสลักขณะ]] ก่อนออกผนวชจะอภิเษกสมรสมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง หลังจากนั้นทรงพบ[[เทวทูต]]ทำให้ตัดสินใจออกผนวช วันออกผนวชจะตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
 
ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่าพระพุทธเจ้า ([[พระโคตมพุทธเจ้า]]) พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง [[80 ปีก่อนพุทธศักราช]] จนถึงเริ่ม[[เริ่มพุทธศักราช]]ซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อนคริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิง[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินจันทรคติไทย]] และ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล
 
== ความหมายและคุณลักษณะ ==
== พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายเถรวาท ==
[[ไฟล์:StandingBuddha.jpg|thumb|right|[[พระพุทธรูป]]ปางประทับยืน พบที่[[ประเทศปากีสถาน|ปากีสถาน]] [[ศิลปะคันธาระ]]สมัย[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 5-6]]
ในพระไตรปิฏกกล่าวว่าไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์พระองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 4 และพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ถัดไปคือ[[พระศรีอารยเมตไตรยศรีอริยเมตไตรย]] ในทัศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแผ่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใด ๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์)
 
=== การประสูติของพระพุทธเจ้า ===
 
พระโพธิสัตว์ผู้ที่จะจุติจากสวรรค์ชั้น[[ดุสิต]]ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก่อนจะจุติจะทรงพิจารณา 5 อย่าง เรียกว่า มหาวิโลกนะ 5<ref>[[พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)]], [http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%C1%CB%D2%C7%D4%E2%C5%A1%B9%D0 มหาวิโลกนะ], พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์</ref> คือ
 
'''; 1. กาล (อายุขัยของมนุษย์) '''
 
อายุขัยของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกระแสสังขารและการทำความดี หากทำดีมากขึ้นอายุก็จะเพิ่มขึ้น หากทำดีน้อยอายุขัยก็จะลดลง อายุขัยของมนุษย์อยู่ระหว่าง 10 ปีถึง 1 อสงไขยปี (1 × 10<sup>140</sup> ปี) แต่พระโพธิสัตว์ทรงเลือกอายุขัยมนุษย์ระหว่าง 100-100,000 ปี ถ้าหากน้อยกว่า 100 ปีมนุษย์จะมีจิตใจหยาบช้าเกินกว่าจะฟังธรรมให้แตกจนบรรลุพระนิพพานได้ ถ้าเกิน 100,000 ปีมนุษย์จะเริ่มประมาทความแก่ ความเจ็บ ความตายเพราะอายุยืนความตายมาถึงช้า จะไม่เห็นอริยสัจ 4 หรือธรรมใดๆ
 
'''; 2. ทวีป (ทวีปที่จะลงมาประสูติ) '''
 
พระโพธิสัตว์เลือก[[ชมพูทวีป]]เป็นทวีปที่จะจุติทุกครั้ง เพราะมนุษย์ใน[[ชมพูทวีป]]มีทั้งความสุขและความทุกข์ มีความเห็นทุกข์ เห็นสุข ได้ดีกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นๆ
สาเหตุอีกอย่างที่เลือกลงมามนุษยภูมิเพราะมนุษย์เห็นสุขทุกข์ได้ง่ายที่สุด สัตว์ในอบายภูมิ 4 มีแต่ความทุกข์ไม่เห็นสุขกระจ่าง เทวดาพรหมก็เห็นสุขมากกว่าทุกข์จนยากที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ อีกทั้งมนุษย์ทำบุญได้ จึงทรงเลือกมนุษย์
 
'''; 3. ประเทศ (ประเทศที่จะประสูติ) '''
 
พระโพธิสัตว์จะทรงเลือกประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจดี มีประชากรหนาแน่น มีนักปราชญ์ เจ้าสำนัก เป็นที่รวมของการศึกษาและศิลปวิทยามากมาย มีผู้มีคุณธรรมมากมาย จะสามารถเผยแพร่ธรรมให้รุ่งเรือง มีคนรู้มากได้
 
'''; 4. ตระกูล (ตระกูลที่จะประสูติ) '''
 
พระโพธิสัตว์ทรงเลือกได้ระหว่าง '''วรรณะ[[กษัตริย์]]''' กับ '''วรรณะ[[พราหมณ์]]''' ว่าในช่วงเวลานั้นตระกูลใดเจริญมากกว่ากัน ได้รับการยอมรับมากกว่ากัน ใน 4 อสงไขยแสนมหากัปล่าสุดนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลกษัตริย์มากกว่า แต่ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าจากตระกูลพราหมณ์มากกว่า ([[พระกกุสันธพุทธเจ้า|พระกกุสันธะ]] [[พระโกนาคมนพุทธเจ้า|พระโกนาคมณ์]] [[พระกัสสปพุทธเจ้า|พระกัสสปะ]] และ[[พระศรีอริยเมตไตรย|พระเมตไตรยะ]]) มีเพียง[[พระโคตมพุทธเจ้า]]เพียงพระองค์เดียวที่มาจากตระกูลกษัตริย์
พระโพธิสัตว์ผู้ได้มาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ ทรงเลือกตระกูลศากยโคตมวงศ์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์นคร เพราะได้รับความนับถือมาก และบริสุทธิ์มา 7 รุ่นแล้ว ถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วลงมาจุติแล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยากที่จะได้รับการนับถือ สาเหตุที่เลือกตระกูลกษัตริย์เพราะในช่วงเวลานั้นมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกัน และวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะที่มีคนนับถือมากที่สุด จึงทรงเลือกวรรณะกษัตริย์
 
'''; 5. มารดา (มารดาผู้ให้กำเนิดและกำหนดอายุของพระมารดาหลังประสูติ) '''
 
พระโพธิสัตว์จะทรงเลือกผู้หญิงจากตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์ที่รักษาศีล รักษาธรรมได้ดีที่สุด บริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ ไม่ดื่มสุรา ไม่หลงในอบายมุข ไม่โลเลในบุรุษ และทรงกำหนดอายุของพระมารดาว่ามีประมาณเท่าใด เพราะพระครรภ์ที่ประทับแห่งพระโพธิสัตว์ผู้จะได้เสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เปรียบประดุจพระคันธกุฎีแห่งพระบรมศาสดา ไม่สมควรแก่ผู้อื่น
 
=== ประเภทของพระพุทธเจ้า ===
ใน[[พระไตรปิฎกภาษาบาลี]]กล่าวถึงพระพุทธเจ้าไว้ 2 ประเภท<ref>[http://84000.org/tipitaka/read/?10/134/165 มหาปรินิพพานสูตร], พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค</ref> คือ
* '''พระสัมมาสัมพุทธเจ้า''' คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง แล้วประกาศ[[ศาสนาพุทธ|พระศาสนา]]
* [[พระปัจเจกพุทธเจ้า]] คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะตน ไม่ได้ประกาศพระศาสนา
{{รายการอ้างอิง}}
* ประสงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม. โอเดียนสโตร์. 2548
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==