ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

*[[ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง]]
=== โครงการจัดตั้งหน่วยงาน ===
หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ จึงได้มีการปรับรูปแบบคณะใหม่ภายในเกิดขึ้น จึงทำให้ วิทยาเขตหนองคาย อาจจะมีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่จะต้องมีบริการทางด้านสุขภาพ และมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้และดูแลผู้ป่วยในระยะแรก เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมด้านคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และยังมีคณะด้านต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นที่นั้นด้วย เป็นต้น <ref>[httpshttp://wwwnkc.kku.ac.th/newsth/v.phpweb/site/view?qid=0010176&l=th940, มข.จัดตั้งคณะหน่วยงานใหม่วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัคร นศ ปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต </ref>
* [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น |คณะกายภาพบำบัด]]
*[[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |คณะสาธารณสุขศาสตร์]]
2,374

การแก้ไข