เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{รายการอ้างอิง}}
* ประสงค์ แสนบุราณ. พระพุทธศาสนามหายาน. กทม. โอเดียนสโตร์. 2548
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม