ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

การจัดการศึกษาก็เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาและข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือของต่างประเทศ คือ
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์พระนครเหนือ ธนบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเยอรมัน โครงงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรีพระนครเหนือ ได้รับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลญี่ปุ่นเยอรมัน
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์ธนบุรีนนทบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากโครงงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO รัฐบาลญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์ธนบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากโครงงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO
 
ฉะนั้น แม้จะได้รวมสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่งเข้าเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานก็ต้องแยกกันทำ สถานที่ตั้งก็ยังแยกกันอยู่ตามเดิม เพราะทั้ง ๓ แห่งได้วางรากฐานไว้มั่นคงแล้ว จึงไม่อาจรวมงานให้เป็นที่เดียวกันได้
 
 
=== โครงสร้างการบริหารงาน ===
1,286

การแก้ไข