ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

 
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
 
อธิการบดี
 
# ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ 22 ธันวาคม 2514 - 1 ตุลาคม 2521 (ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต)
# ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ 3 พฤศจิกายน 2521 - 22 สิงหาคม 2526 (สภาสถาบันอนุมัติให้ลาออก)
 
มีการประชุมสภาสถาบันเมื่อ 13 สิงหาคม 2524 เพื่อสรรหาอธิการบดีในวาระต่อไปแต่ไม่อาจตกลงกันได้ เป็นวิกฤตการบริหารงานและนำมาซึ่งการปรับโครงสร้าง แยกเป็นสามสถาบันอุดมศึกษาอิสระใน พ.ศ. 2529 หลังจากสภาสถาบันอนุมัติให้ ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ลาออก จึงกำหนดให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตผลัดกันเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี คนละ 3 เดือน
 
นายกสภา
# พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 26 มกราคม 2518 – 13 มกราคม 2521
# นายจำรัส ฉายะพงศ์ 14 มกราคม 2521 – 30 มิถุนายน 2531
 
อธิการบดี
 
# ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ 22 ธันวาคม 2514 - 1 ตุลาคม 2521 (ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต)
# ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ 3 พฤศจิกายน 2521 - 22 สิงหาคม 2526 (สภาสถาบันอนุมัติให้ลาออก)
 
มีการประชุมสภาสถาบันเมื่อ 13 สิงหาคม 2524 เพื่อสรรหาอธิการบดีในวาระต่อไปแต่ไม่อาจตกลงกันได้ เป็นวิกฤตการบริหารงานและนำมาซึ่งการปรับโครงสร้าง แยกเป็นสามสถาบันอุดมศึกษาอิสระใน พ.ศ. 2529 หลังจากสภาสถาบันอนุมัติให้ ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ลาออก จึงกำหนดให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตผลัดกันเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี คนละ 3 เดือน
 
== ความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างสามสถาบัน ==
1,283

การแก้ไข