ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

 
 
== ทำเนียบอธิการบดีผู้บริหาร ==
 
อธิการบดี
 
# ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ 22 ธันวาคม 2514 - 1 ตุลาคม 2521 (ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต)
มีการประชุมสภาสถาบันเมื่อ 13 สิงหาคม 2524 เพื่อสรรหาอธิการบดีในวาระต่อไปแต่ไม่อาจตกลงกันได้ เป็นวิกฤตการบริหารงานและนำมาซึ่งการปรับโครงสร้างแยกเป็นสามสถาบันอุดมศึกษาอิสระใน พ.ศ. 2529 หลังจากสภาสถาบันอนุมัติให้ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจลาออกจึงกำหนดให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตผลัดกันเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี คนละ 3 เดือน
 
นายกสภา
 
# นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2514 – 16 พฤศจิกายน 2514
# นายบุญถิ่น อัตถากร 17 พฤศจิกายน 2514 – 18 ธันวาคม 2515
# นายอภัย จันทวิมล 19 ธันวาคม 2515 – 29 พฤษภาคม 2517
# นายเกรียง กีรติกร 30 พฤษภาคม 2517 – 28 มิถุนายน 2517
# นายเกษม สุวรรณกุล 29 มิถุนายน 2517 – 25 มกราคม 2518
# พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 26 มกราคม 2518 – 13 มกราคม 2521
# นายจำรัส ฉายะพงศ์ 14 มกราคม 2521 – 30 มิถุนายน 2531
 
== ความสัมพันธ์ระหว่างสามสถาบันในปัจจุบัน ==
1,286

การแก้ไข