ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

'''๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์นนบุรี''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ว.ศ.บ. (B.Eng.) สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
1,286

การแก้ไข