เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

'''๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์นนบุรี''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ว.ศ.บ. (B.Eng.) สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
1,272

การแก้ไข