ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

 
'''๑. สำนักงานอธิการบดี''' จัดแบ่งสายงานการดำเนินงานดังนี้
 
- กองกลาง ดำเนินงานด้านธุรการเกี่ยวกับการประสานงานทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ ระเบียนนักศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การประสานงานทั่วไป ตลอดจนการเงินสถาบัน
การจัดแบ่งคณะและภาควิชาจัดแบ่งดังนี้
 
'''๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ธนบุรี''' มีเปิดสอนภาควิชา
 
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้อักษรย่อ วศ.บ. (B.Eng.)
 
'''๓. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ธนบุรี''' มีเปิดสอนภาควิชาเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
แต่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาในคณะนี้จะได้รับปริญญาครุศาสตร์และอุตสาหกรรม ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.LEd.)
 
'''๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์พระนครเหนือ''' เปิดสอนภาควิชา
 
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า
 
'''๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์พระนครเหนือ''' เปิดสอนภาควิชา
 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 
'''๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์นนบุรี''' เปิดสอนภาควิชา
 
- วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ว.ศ.บ. (B.Eng.) สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
 
'''๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์''' เปิดสอนภาควิชา
 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- มัณฑนศิลป์
 
'''ภาควิชาครุศาสตร์นนทบุรี''' เปิดสอนสาขาวิชา
 
- ไฟฟ้าโทรคมนาคม
- สถาปัตยกรรม
1,286

การแก้ไข