ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

 
การบริหารงานของสถาบัน มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของสถาบัน
อธิการบดี นั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่โดยคำแนะนำของสภาสถาบัน และให้ดำรงตำแหน่งสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
แต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ และจะให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยก็ได้
ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
คณบดี นั้นสภาสถาบันจะได้แต่งตั้งจากคณาจารย์หรือผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันมาแล้ว และให้ดำรงตำแหน่งสี่ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ และจะมีรอรองคณบดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยก็ได้
ถ้ามีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชา ให้มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานของภาควิชาให้มีกรรมการประจำคณะประกอบ
ให้มีกรรมการประจำคณะประกอบ ด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาในคณะนั้นเป็นกรรมการ หรือเป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ได้จำนวน ๔ คน
ให้คณะกรรมการตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเลขานุการกรรมการประจำคณะ ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
 
การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาของสถาบันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
 
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเป็นระดับเดียวกบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเรียกเป็นสามัญว่าระดับช่างฝีมือ
๑. ระดับนี้รับผู้สำเร็จจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นระดับเดียวกบประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นปลายสายสามัญอาชีพ หรือที่เรียกโดยย่อเป็นสามัญว่า มศ. ๓ เข้าศึกษาหลักสูตร ๓ ปีระดับช่างฝีมือ
ประเภทที่หนึ่ง ระดับนี้รับผู้สำเร็จจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้นสายสามัญซึ่ง หรือที่เรียกโดยย่อว่า มศ. เข้าศึกษาหลักสูตร ๓ ปี
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เรียกเป็นสามัญว่าช่างเทคนิค ระดับนี้รับนักศึกษาสองประเภท คือ
 
ประเภทที่หนึ่ง รับผู้สำเร็จจากมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญซึ่งเรียกโดยย่อว่า มศ. ๕ เข้าศึกษาหลักสูตร ๓ ปี
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เรียกเป็นสามัญว่าช่างเทคนิค ระดับนี้รับนักศึกษาสองประเภท คือ
ประเภทที่สอง รับผู้สำเร็จจากระดับที่หนึ่ง คือวิชาชีพ และจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพซึ่งเรียกโดยย่อว่า มศ. ๖
ประเภทที่หนึ่ง รับผู้สำเร็จจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า มศ. ๕ เข้าศึกษาหลักสูตร ปี
๓. ระดับปริญญาประเภทที่สอง รับผู้สำเร็จการศึกษาจากระดับที่สอง หนึ่งคือระดับวิชาชีพชั้นสูง และจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า มศ. ๖ เข้าศึกษาหลักสูตร ๒ ปี
 
การศึกษาทั้งสามระดับมีหลักสูตรจบในตัวแต่ละระดับ เพื่อผู้สำเร็จจะได้ออกไปประกอบอาชีพได้
๓. ระดับปริญญา รับผู้สำเร็จการศึกษาจากระดับที่สอง คือระดับวิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาหลักสูตร ๒ ปี
หากผู้ใดประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปก็ย่อมทำได้โดยสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
 
ทั้งนี้เพราะต้องการผู้มีสติปัญญาและผลการเรียนดีพอ
การศึกษาทั้งสามระดับมีหลักสูตรจบในตัวแต่ละระดับ เพื่อผู้สำเร็จจะได้ออกไปประกอบอาชีพได้ หากผู้ใดประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปก็ย่อมทำได้โดยสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน ทั้งนี้เพราะต้องการผู้มีสติปัญญาและผลการเรียนดีพอ เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้รวมวิทยาลัย ๓ แห่งเข้ามาเป็นสถาบันสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง มีที่ตั้งแยกออกไปเป็นแต่ละแห่งห่างไกลกัน
 
มีที่ตั้งแยกออกไปเป็นแต่ละแห่งห่างไกลกัน
การจัดการศึกษาก็เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาและข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือของต่างประเทศ คือ
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์พระนครเหนือ ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเยอรมัน
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์นนทบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์ธนบุรี
ได้รับความช่วยเหลือจากโครงงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO ฉะนั้น แม้จะได้รวมสถานศึกษาทั้ง ๓
แห่งเข้าเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานก็ต้องแยกกันทำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์ธนบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากโครงงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แห่ง UNESCO ฉะนั้น แม้จะได้รวมสถานศึกษาทั้ง ๓
สถานที่ตั้งก็ยังแยกกันอยู่ตามเดิม เพราะทั้ง ๓ แห่งได้วางรากฐานไว้มั่นคงแล้ว จึงไม่อาจรวมงานให้เป็นที่เดียวกันได้
 
ฉะนั้น แม้จะได้รวมสถานศึกษาทั้ง ๓ แห่งเข้าเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานก็ต้องแยกกันทำ สถานที่ตั้งก็ยังแยกกันอยู่ตามเดิม เพราะทั้ง ๓ แห่งได้วางรากฐานไว้มั่นคงแล้ว จึงไม่อาจรวมงานให้เป็นที่เดียวกันได้
 
ฉะนั้น ปัจจุบันได้จัดการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ดังต่อไปนี้
๑. สำนักงานอธิการบดี จัดแบ่งสายงานการดำเนินงานดังนี้
การประชาสัมพันธ์ การประสานงานทั่วไป ตลอดจนการเงินสถาบัน
การจัดแบ่งคณะและภาควิชาจัดแบ่งดังนี้
 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ธนบุรี มีภาควิชา
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้อักษรย่อ วศ.บ. (B.Eng.)
๓. คณะครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธนบุรี มีภาควิชาเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาในคณะนี้จะได้รับปริญญาครุศาสตร์และอุตสาหกรรม ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.LEd.)
 
. คณะวิศวกรรมศาสตร์พระนครเหนือ เปิดสอนภาควิชา
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- เทคนิคอุตสาหกรรม
๓.๑ ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อ ว.ศ.บ. (B.Eng.)
๓.๒ ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี ของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จะได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า อส.บ. (B.Ind. Technology)
 
อส.บ. (B.Ind. Technology)
. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์พระนครเหนือ เปิดสอนภาควิชา
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.I.E.d.)
 
. คณะวิศวกรรมศาสตร์นนบุรี เปิดสอนภาควิชา
- วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ว.ศ.บ. (B.Eng.) สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
 
สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนภาควิชา
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- มัณฑนศิลป์
- ศิลปอุตสาหกรรม
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า สถ.บ. (B.Arch.)
 
๗. ภาควิชาครุศาสตร์นนทบุรี เปิดสอนสาขาวิชา
- ไฟฟ้าโทรคมนาคม
- สถาปัตยกรรม
1,286

การแก้ไข