ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองห้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่าม ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหล่ามทั้งตำบล
 
== ประชากรในตำบล==
 
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัย
 
! [[ พ.ศ. 2558]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2557]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2556]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! [[พ.ศ. 2555]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2554]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2553]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! [[พ.ศ. 2552]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! [[พ.ศ. 2551]]<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
|-
| align=center |1 || กำแพง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,498
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,842
| align=right | 10,904
|-
| align=center |2 || ก้านเหลือง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,068
| align=right | 9,043
|-
| align=center |3 || สระกำแพงใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,502
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,502
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,483
| align=right | 8,525
|-
| align=center |4 || หนองห้าง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,413
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,427
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,495
| align=right | 8,513
|-
| align=center |5 || สำโรง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,683
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,669
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,657
| align=right | 7,654
|-
| align=center |6 || โคกจาน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,314
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,364
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,343
| align=right | 5,306
|-
| align=center |7 || ขะยูง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,307
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,284
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,304
| align=right | 5,299
|-
| align=center |8 || รังแร้ง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,274
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| align=right | 5,252
|-
| align=center |9 || ปะอาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,025
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,079
| align=right | 5,046
|-
| align=center |10 || หนองไฮ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,989
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,052
| align=right | 5,035
|-
| align=center |11 || โพธิ์ชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| align=right | 4,769
|-
| align=center |12 || แข้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,565
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| align=right | 4,687
|-
| align=center |13 || ทุ่งไชย
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,541
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,507
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,547
| align=right | 4,567
|-
| align=center |14 || หัวช้าง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,472
| align=right | 4,442
|-
| align=center |15 || แขม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,276
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,284
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,328
| align=right | 4,326
|-
| align=center |16 || อี่หล่ำ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,057
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,138
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,118
| align=right | 4,161
|-
| align=center |17 || ตาเกษ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,922
| align=right | 3,918
|-
| align=center |18 || โคกหล่าม
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,679
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,688
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,694
| align=right | 3,699
|-
| align=center |19 || แต้
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,799
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,801
| align=right | 2,814
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 107,172 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,185 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,348 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,433 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,255 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,115 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,950 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,960 ||
|}
 
== สภาพทางสังคม ==
132,222

การแก้ไข