ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจีสติกส์
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
|-
| valign = "left" style="background: Lavender " |
2,374

การแก้ไข