ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| website =
}}
'''สมเด็จพระ[[สังฆราช]] สกลมหาสังฆปริณายก''' คือประมุขแห่ง[[พระพุทธศาสนา]] ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1,167</ref>ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505<ref>[http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973928&Ntype=19 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref> หมายถึงการปกครอง[[คณะสงฆ์]]ใน[[พระพุทธศาสนา]]ทุกนิกาย [[เถรวาท]] [[มหายาน]] และการคุ้มครองธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใน[[ประเทศไทย]]
 
== พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม